Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4699 • Anders Sparrman to Carl Linnaeus, 22 July 1772 n.s.
Dated d 22. Julij 1772.. Sent from False Bay (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Detta är 4de gången inom dessa 3 månader jag från Cap har äran uppwakta Herr Archiatern, utan att håppas det nogot af mina bref ännu kunnat hunnit till Sverige, resan för dem är lång och på fler sätt efwentyrlig, de äro eij med nogon ordinair påst, utan gå alla på nåder genom fleres händer och dependera helt och hållit på deras discretion. Men jag lefwer dock på håppet så länge i detta som andra mål; Medföljande Nota wisar med hwilka de skickats att de kunna efterfrågas om de dröija förlänge på wegen. Gynnar lyckan att de framkomma, så finner herr Archiatern att jag börjat efter en Jacobs försiktighet dela Flores capenses i små hjordar: men det har skedt ty wärr! mer i brist på tillfälle till flere än af fruktan för den Esau de kunde möta på wegen; Jag är som förr en flyttfågel ner främmande komma. Närwarande lägges i Hr Lieutenant Durhams att widare befordras genom dess wänner i London; Nämde herre går till Bengal för nogra år, han är litet hema i Medic. och Nat: Historie, wi gjorde en exkursion tillsammans och funno många snäckskal på bergs rygg: omkring der Signalflaggen är, han war och öfwerens med mig att de märken wi ibidm sågo måtte wara af ett der fordom stående hafs watten och dess swall. Her er ännu winter men eij snö dock wäntas wederleken är som swänska hösten wid pass. – Jag har förr skrifwit att ormarne woro i winterqwarter, men nu är jag owiss om alla af det herrskapet herstedes hibernera ty jag mötte en heromdagen, andre respective Amphibia musicera om aftnarne i vatten pussar men Scorpioner har eij wankats på par månader. Fler af de små nya gennera! nu följa skickades med sista paquet men eij rediga exemplar, öfwerse och rätta gunstit felen i mina beskrifningar, de finna i herr Archiatern den skarpsyntaste domare; Jag hoppas tillika mild, men af honom rättade finna de en för mån som aldrig annars – att blifwa fulkomlig. Cliffortia foliis ternatis har jag på alla – många jag sitt, eij annorlunda funnit semen än beskrif. - Är beskr. Simia ny? Den i beskrifn nämde hr Gandl: har låft mig från Mauritius Plantan af en Rot som är lik Ippeccachra och hhkn ibdm der bruks i dubbel dos: till sama ända mål. Jag får då se om det är Viola NB om jag nånsen får se plantan? Hur sådane herrar Botanicera harjag förr sedt. Jag wet han hade Comissioner för Curiosi Frankrike, men intet grand samlades i Cap. Samma war med en Engelskt Chirurgus. Gud gifwe jag allenast kunde som wille, - slippa Scholae träldomen och allena arbeta med N:Hist. Ingen kan tjäna 2 Herrar utan att hata en etc. Det är en så Gudomlig som Biblisk sanning Jag ärfar det dagel med mina 2 principaler Gramatican och Naturkunnigh. Men, ner annat eij hjälper elr är att tillgå skall man ha patiens; Gud gifwe jag allenast hade af den så mycket heraf behöfs: Har äran med diup wördnad framhärda

Nådige Herr Archiaterns och Riddarens
Allerödmiukste Tre
Andreas Sparrman

Baij Falso d. 22 Julij 1772.

[a][a] : MS1 [added in the left margin f.
262v; there is no indication of where it
should be inserted]
Nota

1:sta Brefv. Genom köpm. Viljam Villson i London, Commissionair för Sv:Ost. Comp.

2dra Do pr Do &c. pr Directeur Malm i Göth. Med Skepp: Granvill fört af Capt Burnell aber Combeij; opperstyrm tog mot bref jämte paquetet med örter och insecter.

3. med skepp. Norths fört av Capt. Hemli, Brefv & pacquet gaf till en pasager om man sade mig rätt så war det Injenieur Borgol han skulle lämna det jemte (appart bref och Supl:]) till Envoije Svedois Baron v. Nolken i London; jag förnyar efwen denna gången min Supl. hos samma herre.

Jag har förr skrifwit att jag önskade en ört kallad Ekebergia och beskrifv. jämte Figur i Acta Holmens: till ärkensla förr dess gunst mot mig och så ofta wista gynnande & nit för N. Hist.

[b][b] : MS1 [added in the left margin f.
261v; there is no indication of where it
should be inserted]
P.S. På Cedrus conif. Pluket är eij ännu strobili, hon skickades etc sist, efn 2 andre af de jag fick i Comission som äro nya genera m.m. Antholyzam mauram non nisi. Semiargyalem vidi ad rivulos aquarum semper, No XXXVI som sist skicks har efn tårr en fragrant och wederqwäck canel lukt, den borde vara Laurus – Stam. På min äro afalna, den lär wara rar, en liten Buske wäxte högt på berget.

Skepp gå efven från Engl i börj av Aprill Xe hit och (efn i bl från Holland sednare) kan derföre hoppas war på detta nästa åhr om hr Arch täckes. War gunst låt då min mor weta ner skrifs och tillåt att litet bref medskickas.

upSUMMARY

This is Anders Sparrman’sSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
fourth letter from the Cape. The postal service is precarious and must always be improvised. In a final paragraph he lists the the persons involved in the distribution of the letters, so that one might ask them if there will be delays. This letter is being taken care of by Lieutenant DurhamDurham, British. Lieutenant. who will take it to London to be forwarded by friends there. Durham is on his way to Bengal. He has some knowledge of medicine and natural history. Sparrman made an excursion together with him and found shells on the mountains. Durham accepted Sparrman’s idea that the mountains must have been under sea-water.

It is winter in the Cape, and it is very much like Swedish autumn. In a previous letter Sparrman has written that snakes hibernate here, but he must change his mind: he recently saw a snake, and amphibians make music in the pools, but scorpions have not been seen for a couple of months. Sparrman asks Linnaeus to correct the mistakes he has made in his recent descriptions and excuse him for them. The seeds of Cliffortia foliis ternatis he has found here are identical with those described in Europe. Is the Simia he has described new? Mr GandeletGandelet, ?. , described as the owner of the Simia, has promised Sparrman a plant from Mauritius; its root is said to have the same qualities as Ipecacuanha and can be used for the same purpose in a double dose. Sparrman complains again of his troubles as a schoolmaster – ”bondage” he calls it - which prevents him from botanizing.

P.S. 1 Sparrman informs Linnaeus how he has sent his letters: The 1st letter was forwarded by Merchant William WilsonWilson, William (1715-1795).
British. Captain employed by the East
India Company.
in London, commission agent of the East India Company.

P. S. 2 The 2nd letter was sent through the agency of Jonas Malm EricssonMalm Ericsson, Jonas
(1718-1775). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
in Gothenburg with the ship Granville, directed by Captain Burnett AbercrombyAbercromby, Burnett British.
Baron, sea-captain.
; the chief mate [DundaceDundace, ?. Chief mate at the
ship Granville.
] took care of the letter and the parcel of plants and insects.

P. S. 3 The 3rd letter was sent with [the ship] Norths and directed by Captain Hemli. A passenger, presumably an engineer, named Borgot, took the letter instructed to give it to the Swedish envoy in London, Gerhard Gustaf Adam von NolckenNolcken, Gerhard Gustaf Adam
(1733-1812). Swedish. Swedish envoy in
London 1764-1793.
. Sparrman uses the same channel for this letter. He repeats his wish that a plant be named after Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
and to be described in ”Acta Holmensia” [Sparrman means the Transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences; Sparrman later published an article there about "Ekebergia", "Ett nytt genus i växt-riket uptäckt och kalladt Ekebergia capensis"Sparrman, Anders "Ett nytt
genus i växt-riket uptäckt och
kalladt Ekebergia capensis",
KVAH 49 (1779), 282-284.
].

Cedrus conifera and Antholyza maura are discussed.

As ships are sailing from England also in April, Sparrman hopes to have Linnaeus’s answer next year. He asks Linnaeus to let his mother [Brita SparrmanSparrman, Brita (1711-1794).
Swedish. Mother of Anders Sparrman,
married to Eric Sparrman. Born
Högbom.
] enclose a letter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 261-262). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Anders Sparrman to Carolus Linnaeus” (1959), p. 131-132   p.132.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 262v; there is no indication of where it should be inserted]
b.
MS1 [added in the left margin f. 261v; there is no indication of where it should be inserted]