Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4702 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 13 July 1772 n.s.
Dated 13 Julii 1772. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Professor,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Med tacksammaste sinne ärkänner jag Herr Archiaterns gunst mot mig, hwar medelst jag nu åter fått en hop inlagda örter utredda och försedda med namn; och det så mycket mer, som en stor del woro illa conditionerade och ofullkomliga.

På Florula Hollandica har jag i år ej kunnat skaffa särdeles tilökning för trägna Ämbets Syslor; jag tar mig dock frihet härhos sända til Herr Doctor Lindwall twenne örter, som jag i sommar funnit ej långt från Halmstad, neml[ıgen] Genista germanica, och en Rosa, som , nu jag ej för mycket slår fel, är R[osa] willosa; hwilka D[octo]r Lindwall lär framwisa för Herr Archiatern.

Om jag weste, det Herr Archiatern wore sinnad gifwa ut ny uplaga af Flora suecica, som nu skall wara utgången, wille jag beswära Herr Archiatern med en fullständig förtekning på alla Väkster jag funnit i Halland, som ej äro allmänne i Swerige, samt några få nya.

Med särdeles wördnad framhärdar
Välborne Herr Professorns, Archiaterns
och Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 13 Julii
1772.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 253-254). [1] [2] [3]