Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4722 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 18 September 1772 n.s.
Dated 7/18 Septemb. 1772. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare.

Herr Archiaterns ärade bref af den 12 Augusti, hade jag icke länge sedan äran at inhändiga, och fägnar det mig obeskrifveligen at Herr Archiatern behagat betyga sitt nöje öfver det, hwad jag angående Natural Historiens tilstånd i Ryssland kunnat berätta, ehuru jag sielf måste befara, at det är ganska otilräckeligit.

Jag hoppas at Herr Archiatern nu redan lärer undfått så wäl XV Tomen af wåra Commentarier, som de örter Prof[essor] Laxman skickat, hwilka redan för par månader sedan härifrån afsändes. Genom Prof[essor] Wolff har jag fått frön af Spiraea Altajensis hwilka jag nu får den fägnaden at öfversända.

Angående wåra Herrar Naturalforskares resor får jag äran at berätta följande. Prof[essor] Pallas fortsätter sin resa emot Chinesiska gräntsen och har redan passerat Salangirtsk, eller rättare torde nu wara på återresan. Uti Siberien om jag rätt mins ei långt ifrån Krasnojarsk har han funnit gedieget järn, til en ansenlig myckenhet, som han med nästa winterföre tänker insända. Längre mot norr wid Irkutsk har han wid stranden af en flod funnit hufwud, samt fram och bakdel af en Rhinoceros, hvilket oaktat tidens längd, där genom en beständig köld blifvit förwarat, uppå hufvudet har han ännu funnit hud och hår. Detta blir ock uti wårt Naturalie Cabinett en ganska curieux pieie. Prof[essor] Gmelin är efter många utståndne swårigheter, dock til Astracan lyckeligen återkommen, ehuru han förlorat en stor del af de upsamlade naturalier, genom det större delen af hans medfölje bortdödt, så säger han sig dock hafva beskrifningarne i behåll tämmeligen fullständiga och hwad fattas skulle, tror han med tiden kunna complätteras. Han har efter återkomsten gift sig i Astracan, och tyckes wara hogad at aldeles etablera sig där, hwarföre han ock bragt å bane det förslag, at i Astracan anlägga en Botanisk trägård. Nästa år har han föresatt sig, at bese östra sidan af Caspiska hafvet, men här tros af alla, at denna resa är mycket äfventyrligare än den Persiska, och at för en besynnerlig lycka bör anses om han därifrån återkommer med lifvet. Gueldenstaedt har hela tiden uppehållit sig i Georgien hos Zcar Heraclius, men lär nu wara återkommen til Kislar. Hans afsigt är, at nästa år genom Cuban resa til Krim för at undersöka denna halföns Naturalier, och derifrån genom Ukraina återkomma til Petersbourg. Lepechin wistas i Archangel[sk] och har därifrån besökt Ryska Lappland samt öarna uti hwita hafvet. Han har ock inskickat en hop sällsynta siödiur. Wi wänta äfven från honom et skelett af en hwalfisk, som jämte siu dess Cammerater, blifwit wräkt på stranden ei långt ifrån Kola. Til nästa års slut eller sist år 1774 hoppas man få se alla dessa Herrar, utom Gmelin tilbaka uti Petersburg, då man har orsak at förmoda at Natural-historien först lärer komma at draga rätta nyttan af deras undersökningar. Om Prof[essor] Laxman wet man ei annat än hwad ryktet berättat, ty sielf har han ei skrifvit, ei ens til sin Fru utom en enda gång under resan ifrån Tula. Om Falk wet man ei, antingen han lefwer eller är död. Han borde likwäl wid detta lag wara i Petersburg. Så wisst som det är, at honom skett orätt genom Dess återkallande, så säkert är å andra sidan, at han i möjeligaste måtto bordt påskynda sin återresa, ty om han än en winter blefwe borta, torde det hafwa för honom mindre behageliga fölgder. I sielfva wärket winner han ingen ting genom sitt längre uteblifwande, utan försämrar allenast sitt sinnestilstånd ju mer och mer.

Den XVI Tomen af wåra Commentarier är nu färdig, utom koppar sticken, altså är twifvel om den än i år kan utdelas. Jag wil emedlertid meddela förtekning på Afhandlingarna uti Natural Historien. Io. De corde Leonis. Auct[or] Wolff. IIo. Anatome Accipenseris Rutheni. Auct[or] Koelreuter. IIIo. De Hermaphrodito ad sexum virilem pertinente. Auct[or] Lepechin. Utaf dem äro tre bröder wid Archangel, twänne gifte och en ogift. Den älste har haft fyra barn. Deras föräldrar hafva utom dem haft flere söner, hos hwilka ingen ting sådant märkts. IVo. Salmo Levcichtys et Cyprinus Chalcoides. Auct[or] Gueldenstaedt. Vo. Krascheninnikovia nov[um] Plant[arum] genus. Auct[or] Gueldenstaedt. VI o. Koeulreuteria. Auct[or] Laxman.

Med diupaste wördnad och högaktning framhärdar
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiukaste Tienare
And[ers] Joh[an] Lexell

Petersburg d[en] 7/18 Septemb[ris] 1772.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 147-148). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 30-32 .