Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4727 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 18 September 1772 n.s.
Dated 18 Sept. 1772.. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr och Professor och Archiater;
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne-Orden.

Jemte ödmjukaste tacksägelse för Herr Archiaterns gunstiga skrifwelse, tar jag mig den friheten öfwersända Exemplar af Ranunculus hederacius. Jag wil ej tro, att jag tagit fel på species, änskönt denna har hwita blommor, ock skulle enligt Morisons differentia specifica hafwa gula. Denna wäkser kring Halmstad på många ställen uti landswägsdiken och bäcke-rändlar, altid der käll-sog finnes.

Sedan mitt sidsta bref har jag funnit ett Polypodium, som omögeligen kan wara något annat än fragrans, emedan det på det aldranogaste kommer öfwerens med Herr Archiaterns nomen specif[icum] samt notan under samma species. Olycka, att jag nu icke kan öfwersända något exemplar, emedan jag träffade det några mil från Staden, under en hastig resa til en sjuk, då jag ej hade Botaniska böcker med mig, och fann det något besynnerligt, men trodde ändock att det war Tiliae mas, hwarföre jag ej tog flera exemplar.

Ett par andra wäkster har jag nu fått, hwarom jag har twifwelsmål; hwarföre jag ock tar mig den friheten, att här hos sända exemplar af dem. Den ena är äfwen ett Polypodium, på hwilket serraturae primularum desinunt in aculeos, som jag gissar wara rhaeticum, ehuru wäl Plukenets figura 6 t. 179, tilhörig det Synonymum Herr Archiatern anfört under P[olystichum] aculeatum, mycket liknar en särskild pinna af denna. Fructification war endast på ett exemplar, som jag har kwart. Den andra är en Vicia, som har stipulae integrae, kan ej wara Graeca i hänseende til blommornes antal och färg, som är wiolet, samt skidornes skapnad; utan måtte wara V[icia] cassubica, ehuru de små bladen äro lanceolato-owata och flere til antalet, särdeles som skidorne swara aldeles mot Plukenets figur.

Ännu större scrupel har jag fått om Bidens tripartita, emedan jag finner på många ställen dem, som til alla delar komma öfwerens med både namn och beskrifning på Bidens frondosa. Morisons historia äger jag ej, att jag kan jämföra figuren. Mästa delen blad äro qwinata, och pedunculi längre än bladen. Månne ej båda twå äro warieteter? I förtröstan på Herr Archiaterns gunst har jag warit widlöftig med mina små twifwelsmåls anförande, som jag hoppas gunstigt ursäktas.

Att Thunberg gjör gagn under sin resa, twiflar jag ej, allenast han får lefwa, som är så rart för wåra Swenska Peregrinatores. Ock skulle det fägna mig så mycket mer, som jag haft det nöjet understödja honom något under sin resa till Paris

Med wördnad har jag den äran framhärda
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 18 Sept[ember]
1772.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 255-256). [1] [2] [3]