Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4733 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 September 1772 n.s.
Dated 1772 d 4 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Ack Gud nåde mig för lille Broder Baeck!

jag försäkrar att jag af alt hierta beklagar honom; jag hade hoppats få i honom en kiär discipel, och att wisa på honom den wänskap jag är skyldig hans ärlige H[err] Fader.

Den swåraste bergning; men i dag fattar åckermannen mod

Alla sjunga jubilaeum öfwer Hans Maj[estä]t, jag högst. Deus volvit mortalium fata per Reges pleraque. En konung, så stor menniskioälskare, är ej [i] Europa; har ock knapt warit till.

Gud ske lof wij få lämna wåra barn i Hans händer, då wij snart skola quittera dem.

Jag har hört sägas att Hans Maj[estä]t har en Pappegoya af det stora slaget, som allmänt kallas korp, näml[igen] med blå öfwerkläder med röda underkläder.

Lätt mig änteligen wetta om den bortflugit.

En sådan är hitkommen flygandes.

är det Hans Maj[estä]ts skall jag straxt restituera honom, hwar ock icke får han blifwa här till han af någon äfterfrågas

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] H[err] Broders
lydige tienare
Carl Linné

Upsala 1772
d[ie] 4 septembr[is]

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is sorry about Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
]. Linnaeus had hoped to have him as a dear pupil and show him the friendship that he owes his father.

The harvest is difficult this year, but the farmers are reaping courage.

Everybody is rejoicing for the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
], and most of all Linnaeus. God governs most of the fate of mankind through its kings. There is not another such king in Europe today and hardly ever has been.

Linnaeus is glad that he will leave his children in the care of such a King, now that he will soon leave them.

Linnaeus has heard that the King has a large parrot [Psittacus Macao] with blue back and red belly. Linnaeus wonders if it has flown away, since one has come flying to Hammarby. Linnaeus has it in custody, but if it belongs to the King, Linnaeus will send it there at once. If not, Linnaeus will keep it until somebody comes and asks for it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 199   p.199.