Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4764 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 December 1772 n.s.
Dated 1772 d. 28 Decembr.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans Kiäre H[err] Broder

Det lider nu så med slut på åhret, som med min lefnads tid och wij förwänta ett nytt, ty åligger mig på Danska sättet se igenom mina räkningar, då jag finner mig uti ingens skuld mera fördjupad än i Min K[iäre] Broders; som altid wisat mig den uprichtigaste wänskap i werlden. jag har sökt all min tid en trogen wän; aldra andra hafwa kleckat, men Min K[iäre] Broder aldrig. hwarföre jag aflägger den renasta tacksamhet och wördnad, som af tacksamt hierta kan någonsin härflyta.

Den store Guden giöre M[in] K[iäre] Broders dagar många och sälle, och hielpe M[in] K[iäre] Broders wackre son till hälsan att min K[iäre] Broder ej må få en hiertrörande sorg af en sin kiäraste och wärdigaste lifspant.

jag har lyckeligen slutat rectoratet; dagen äfter gingo alla nationer tillsamans och deputerade sine Curatorer att stiga till mig och tacka mig därföre, som aldrig skedt någon annor. under hela Rectoratet har aldrig en enda studerande warit anklagad; aldrig den minsta knäpp har hört på gatorne; aldrig en masquererad synts; aldrig någon på kiällare, intet kortspel; som för ut warit allmänt.

Ännu har jag ej fat uti någon tienlig för M[in] K[iäre] Broder till des Herr son, som förståt något i Botaniquen. M[in] Bror bör ej oroa honom med läsande och stilla sittande innan han blefwit totalt återstäld.

hwad är det M[in] B[ror] skrifwer om fistula ani; är M[in] Br[or] där på helt säker? Haemorrhoides pläga förtaga Haemoptysin

jag innesluter det som är öfrigt af min lefnad uti M[in] K[iäre] Broders beständiga gunst och omwårdnad, förblifwandes

Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hamarby 1772
d[ie] 28 Decembr[is]

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for their close friendship during the year that is about to end.

Linnaeus prays that Bäck will have a long life and that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] will regain his health.

Linnaeus has finished his term of Vice Chancellor of the university. All the students’ nations had thanked Linnaeus; under his term of office there had been exceptionally good order in the city. That manifestation had never happened before.

Linnaeus has not found a suitable student, well trained in botany, to be a teacher for Bäck’s son. Linnaeus suggests that the boy should be allowed to recover from his illness before his studies begin again.

Linnaeus wants more information from Bäck about fistula ani. He is puzzled, since the common opinion is that haemorrhoids relieve haemoptysis.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 201-202   p.201  p.202.