Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4766 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 28 December 1772 n.s.
Dated 28 Dec: 1772. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater

Jag har welat lämna Herr Archiatern sin Juhlaro, och således eij förr än nu har den äran att beswara dess bref af d. [][a][a] : MS1 [the date omitted] Dec:, som jag med mycket nöije undfått och läsit. då jag fägnade mig öfwer det wittnes börd jag fann i Herr Archiaterns programma om wåra Studerandes goda och rediga upförande, delade jag ock med H[err] Archiatern dess hugnad att hafwa så lyckeligen, och så hedrande för sig sjelf, ändat sitt Rectorat, der till jag ock nu af hjertat gratulerar. de utwägar, som H[err] Archiatern walde i den afsikt, woro wisserligen de lämpeligaste, och jag önskade att andra wille följa samma effterdöme, och att det måtte ske med samma wärkan, då H[err] Archiaterns rectorat blir en wälsignad Epoque. Jag torde få förwänta del af det tal, som nationerne åstundat att allment blifwa bekant, hwilket eij mindre hedrar dem än sjelfwa ämnet.

Jag föreställte mig att Herr Archiatern skulle med nöije förnimma de fattiga Hustrurnes goda utslag, äfwen som det war mig en hugnad att hafwa kunnat hjelpa dem, och tilicka reparera en tort, som war mig om hjertat, ehuru involontair. I mitt vehiculum underställte jag Kongl. Maijtts godtfinnande antingen att sjelf behaga gifwa ett utslag, enligt Consistorii författning och utlåtande, eller sätta saken åter i det stånd den war förr än mitt utslag utfärdades, att den således måtte de novo kunna företagas och effter sina omständigheter afgöras; men lät munteligen förstå att jag hällre såge det förra, och dereffter blef och utgången. Gummorna råkade jag samma dag i Råds trappan, som wäntade på sitt öde, och som jag föresåg att expeditionen skulle något dröija, rådde jag dem att imedlertid i guds namn resa hem.

Jag förblifwer med upriktig högaktning
och tillgifwenhet
Wälborne H[err] Archiaterns
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockholm d[en] 28 Dec[embris]
1772.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 372-373). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the date omitted]