Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4778 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 October 1772] n.s.
Dated Undated, but written in that Autumn of 1772. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Bäste Herre

jag kan intet beskrifwa huru oändelig mycket jag finner mig obligerad för alt det myckna beswär jag giort med mine commissioner; ingen i hela stockholm hade åtagit sig så mycken möda för min skuld.

Alla sakerne äro richtigt framkomne och wähl.

Räcka p[en]g[a]rne till af konstbeskrifningarne, så war god och gif wachtmästaren ännu en plåt.

Det war wähl att cap[tain] Moreen fick betallning för det han hemfördt tillförene, som jag ej betalte och wiste icke häller, hwilken det fördt, hwaraf han gådt miste om sitt arvode.

War gunstig wid tillfälle och lät mig wetta endast hwad delar af konstbeskrifningarne utkommit och ankommit, att jag må quittera dem till franska academien.

jag har nyligen fått en myckenhet dels från Gibraltar, dels från Lyon af foglar, Fiskar, Insecter örter.

Sparman en min discipel, som gick för Botaniquen till Cap[ut] b[onae] spei, wid juhltiden kom dit d[en] 14 April;

Det är bekant att en ny Wettenskaps societet är inrättad i Roterdam (Soc[ietas] Batavo-Roterodamensis). jag fick deras institutum, som är widlöftigt; många af de förnämste i Holland äro ledamöter; många Holländska Professorer &c. Det tyckes, som de ärnade giöra allwaro, ty förskotten äro anselige. De hafwa äfwen giort mig den ähran att taga mig till ledamot, men jag tröttnar rättnu att correspondera med så många, ty mine societeter äro redan 18 stycken[a][a] : MS1 [list of the 18 societies
added on fol. 3v
]

Från Paris skrifwes att et wärk Crystallographie, är mig tillsändt, det jag icke fått.

Will M[in] H[erre] hafwa p[en]g[ar]ne, som utlades, straxt, utan att wänta på franska bökerne, så säg ett ord; ty mig är det lika.

Sändningarne som jag fick genom min Gynnare:

Hill Vegetabel Systeme, folio imperial. Vol. XVIII med oändeliga många tabeller och figurer. hwar tom kostar 1 guinee; présent af author. Haller säger att boken är rar att se, ty få kunna kiöpa henne.

Hill Hortus Kewensis 8vo.

Lister Histor[iae] Conchyliorum med ideliga tabeller; ny uplaga in folio, dyrbar. Dono Academiae Oxoniensis.

Forster 3 centurier af Americaniske Insecter in natura; äfwen hans beskrifningar in m[anuscripta], at de må utkomma i mine skrifter, fast han på söderpoliska resan skulle förgås.

Turnstall alla de Conchylier, som han fått af dem Banks och Solander samblat på söderländska resan, wid pass. 200.

Troills natural[ie] saml[ing] som han fått för mig i London af åtskillige.

Ewig tacksägelse för alt beswär. jag lefwer och dör Min Herres
tacksame tienare
Carl Linné

[a][a] : MS1 [list of the 18 societies
added on fol. 3v
]
Holmensis
Upsaliensis
Petropolitana
Berolinensis
Natw. Curios
Cellensis
Bernensis
Zeelandica
Roterodamensis
Londinensis
Angl. oecon.
Edinburgensis
Parisiensis
Monspeliensis
Tolosana
Florentina
Nidrosiensi
Philadelphica

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 429-435   p.429  p.430  p.431  p.432  p.433  p.434  p.435.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 337-340   p.337  p.338  p.339  p.340.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [list of the 18 societies added on fol. 3v]