Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4796 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 15 February 1773 n.s.
Dated 1773 d. 15 Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre,

Resan till Africa för historia naturalis, som Tripolitaniska Ministren warit så resonabel att offerera K[ong]l[iga] Academien woro sannerligen ganska betydande icke allenast för Academien och Nationen, utan äfwen för hela den lärda werlden.

Naturalierne ifrån norra delen af Africa äro så litet upsökte, som de äro mycket uptäckte på des södra ända åt Cap[ut] b[onae] spei.

Wij kiänna knapt andra wäxter af det närmare Africa, än de som warit där ifrån öfwerlöpare till Sicilien, Portugall, Majorca äller Candien.

Det stora Atlas måste hysa en oändelighet af Naturens producter, som ännu ligga obekante. Ingen Botanicus har ännu haft tillfälle att granska det och de kringliggande orter.

Skall en sådan resa med nytta förrättas, så är icke nog att den resande förstår theorien af wettenskapen, utan bör han nödwändigt wara exercerad wid praxin, att kunna noga se och upsöka naturalierne annors, giör han ringa nytta, som wij sedt af så många exempel.

Af de nu warande tienlige ämnen woro Doctor Sahlberg, en af de förnämste, men jag wet, hwarken hwar äst han nu wistas, äller om han detta will emot taga.

D[octo]r Lindwall har både hog att antaga denna resan och lust för wettenskapen, samt tillräckelig insicht och application, så att om D[octo]r sahlberg ej detta will emottaga, är Lindwall säkert den bästa.

D[octo]r Rothman hafwer ock lust at resa hit, kan wähl hafwa tämelig insicht, men jag fruchtar nog ringa experience; så att jag ej wågar recommendera honom, ehuru han älliest är qwick. Det skulle lända både honom och nationen till grämelse om han ej upfylde allas hopp.

förbl[ifwer]
Min Herres
wördsamme tienar[e]
Carl Linné

Upsala 1773
d[en] 15 febr[uari]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

The journey to Africa, which the minister from Tripoli [Hadgi AbhremenAbhremen, Hadgi ?. Turkish
minister [ambassador] in Stockholm.
] has offered, is important not only for Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
and the nation, but for the whole scientific world.

The natural history specimens of northern Africa are very little known contrary to the southern parts at the Cape of Good Hope.

Few plants from this region are known other than those that have moved to Sicily, Portugal, Mallorca or Candie.

Innumerable, unknown, natural products must be found around Atlas. No botanist has so far had a chance to examine this region.

A meaningful journey will require someone who understands both scientific theory and praxis in order to be able to find the specimens.

Johan SahlbergSahlberg, Johan (1741-1810).
Swedish. Physician, lecturer in physics
at Härnösand.
would be the best candidate, but Linnaeus does not know neither where he is nor if he would be interested.

Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
has the merits and could be chosen if Sahlberg is not available.

Göran RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
is interested, but Linnaeus says that he cannot recommend him

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 440-441   p.440  p.441.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 343-344   p.343  p.344.