Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4797 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 15 February 1773 n.s.
Dated 1773 d. 15 Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Nog ser jag swårigheterne wid Tripolitaniska resan.

Nog har jag lärdt kiänna fidem punicam.

jag wet huru swår p[en]ge tid nu är i Sverige.

jag wet hwad det är att sätta sitt hopp på en endas lif.

jag wet hwad man skall tro en främmande resande.

jag ser Ups[ala] Acad[emie] awundas med det adressen skedt ej dit och att här ej alla äro för nytta och heder, utan för nödwändighet.

jag har nog försökt, hwad beswär de resande giort och länge sedan slagit sådant ur tankarne, men det är wist att Sverige har och får i alla tider heder för dem de utsändt, och Swerige har warit där uti första orginalet.

Det är sannerligen här med, liksom med giftas. Den, som rätteligen betracktar den statum med förnuft och äftertanka till alla des beswär och inconveniencer han är wähl rasande om han wågar sig dit. woro ej begiärelsen, näsiade wähl ingen dit

jag drifwer aldeles intet denna resan.

ty jag kiänner nogsamt att jag ej lefwer till hemkomsten. ho tackar tig i grafwen? adeoque mihi nec metitur, nec seritur. jag wet, att det är den dyraste ort att resa uti och när [penningar] där fattas, är ingen hielp. nog mins jag sal[ig] Hasselquist.

Till att resa fodras både ritare och betiening &c. &c. När jag nu skall resa till stockholm fodras wagn, hästar, betiening et sexcenta alia.

när jag reste öfwer Lapland, war jag allena. En Stockholms resa kostar mig nu mera, än hela Lappska resan; virtuti nihil impervium.

Ritningar som nu giöras uti Hist[oria] naturali äro luxus rei literariae. De äro som fruentimbers kläder. Betiening är som långa mossan på skogs träden.

Hela saken är den om Hans Kongl[ig] Maij[este]t, wår allernådigste Konungs willia. Då frågan blifwer om Hans Maij[este]t täckes med allwaro befodra henne; om Hans Maij[este]t will gifwa något till resan och huru mycket; om Hans Majestet täckes låta Upsala academie wetta sin willia; ty H[ans] M[ajestet]s willia är allas wår willia; då är alt wunnit, när man får något subject, som har hog att arbeta för wettenskapen i sin ungdoms wår.

Hwar ock icke skulle jag wara den siste som styrkte där till, och ser för ut alla swårigheter.

jag förblifwer
Min Herres
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1773
d[en] 15 febr[uari]

Nu har jag krällat up utur sängen.
Tack för så mycken ock dagelig hielp.
Tack för Haller och Act[is] Anglicana.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus reflects on problems regarding a journey to Tripoli.

He is well-aware of the present financial situation in Sweden.

He knows what it means to trust only one person.

He knows what people will think of a foreign traveller.

He says that the Uppsala university would have wanted to be the invited.

He says that those that previously had been sent always had honoured Sweden.

Linnaeus compares the situation with marriage. Anybody who really reflects on its troubles and inconveniences would avoid it; were it not for desire, hardly anybody would consider it.

Linnaeus says that he will not push for this journey and believes that he will not be alive when it ends. He knows that it will be expensive and is at risk to fail for economic reasons and recalls the memory of the late Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
.

A journey requires drawers and service. He himself must have wagon, horses, service etc. to travel to Stockholm. When he travelled all over Lapland he was alone. A trip to Stockholm today will cost him more than the whole Lapland journey.

Drawings within the field of natural history are luxury. It is like women’s clothes. Not to mention the costs of service.

The matter is now in the hands of His Majesty the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
]: if he supports it and provides funding etc.

Linnaeus would not recommend the journey if this does not happen.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 439-440   p.439  p.440.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 344-345   p.344  p.345.