Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4806 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 1 February 1773 n.s.
Dated 1 Febr: 1773.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater

Jag har allt här till lemnat Herr Archiaterns skrifwelse af d[en] 3 Jan[uarii] obeswarad, emedan jag hällre afbidade acten, för att hafwa fullkomligt begrep om saken. I dag afgår min decision, som jag förmodar wara både rättwis, på goda skäl grundad, och tydelig, ehuru inwecklad saken kommit till mig. doch föreställer jag mig intet att den tappande delen lärer finna sig öfwertygad; men skulle gärna likwäl hafwa någon underrättelse huru mitt utslag blifwit ansedt. jag har derutinnan fölgt samwet och öfwertygelse; men så är mig en fägnad att H[err] Archiatern och H[err] Professoren Solander äfwen derwid någon förmon tillflyter.

Jag har den äran att med oföränderlig
tillgifwenhet wara
Herr Archiaterns
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld

Stockholm d[en] 1 febr[uarii]
1773.

upSUMMARY

Carl RudenschöldRudenschöld, Carl
(1698-1783). Swedish. Count.
Politician, diplomat and author.
Councillor, chancellor of Uppsala
University.Correspondent of Linnaeus.
has postponed answering Linnaeusís letter of 3 January[1773] [this letter has not come down to us], since he wanted to wait until he knew the whole issue. Today, Rudenschöld sends his decision, which he hopes will be both fair, well founded and clear, although the matter was very complicated. Rudenschöld does not think that the losing side will be content, but he would like to know how his decision had been regarded. He has acted according to his conscience and his persuasion, and he is glad that Linnaeus and Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
will have something advantageous out of it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 374-375). [1] [2] [3]