Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4818 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 March 1773 n.s.
Dated 1773 d. 12 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Tack min söta Broder, som täckes komma ihog sin tienare.

Sedan jag första gången slap min Ischias, har jag intet mer kiänt af den, utan läser ständigt publice och privatim samt corresponderar med mine utlänningar.

Det war sannerligen skada at D[irecteur] Salvius dog ifrån mig, annors hade jag önskat fåt utgifwit både Materia Medica och Species. Nu blifwer wähl mera ingen som wågar uplågga något.

Stackars Rosen. Gud hielpe honom. dagen skrider för mig mot aftonen; Min Brors sohl är ännu högt på himmelen.

Biskop Kiörnings fru dog i natt i Upsala, där hon blef siuk för 12 dagar sedan på hemresan åt Hernösand, af den elaka fläckfebren s[ive] Rötfebre.

Hofm[arskalk] Jenning som i dag 8 dagar sedan fick slag på sitt bruk, säges komma sig före

Wår Landshöfding dog, som Kongen Ad[olph] Fridrick.

Fläckfebren går passim, en farlig feber.

jag skref till Academien för Lindwall. Sannerl[igen] är Rotman minst tienlig och gör minsta nyttan.

nyligen har jag fått Materiam Medicam som är uplagd i Leipsig, mycket litet och nästan intet ändrad; Hade jag fått upplagt henne hade hon säkerligen blifwit en annor.

Ach M[in] K[iäre] Br[oder] skrifwer intet huru lille Bror Baeck mår. Lätt mig wetta här näst.

Tänk intet på annat än at i sommar resa till mig för sista gången, om jag då lefwer i desse för åldren osäkre tider.

Danmarks surbrun är och blifwer en af de bäste i riket, och ligger 10 steg ifrån mine ägor; månge drucko den förledit åhr, flere nästa hår

förbl[ifwer]
Min bäste Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1773
d[ie] 12 Martii

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus has not felt his sciatica for a long time, so he can spend all his time at public and private lectures and on correspondence with his foreign colleagues.

Linnaeus is sorry that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
died. He had hoped to publish [new editions of] both Materia medica and Species plantarum, but now he does not think that anybody will dare to take such a publication.

Linnaeus feels sorry for Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, and he himself is coming close to his evening. Bäck’s sun is still high in the sky.

Olof Kjörning’sKiörning, Olof
(1704-1778). Swedish. Superintendent at
the diocese of Härnösand, from
1773 entitled bishop. Married to
Elisabeth Margareta von Hermansson.
Father of Georg von Kiörning.
wife [Elisabeth Margareta KjörningKiörning, Elisabeth Margareta
(1721-1771). Swedish. Married to
Olof Kiörning. Mother of Georg von
Kiörning. Daughter of Johan von
Hermansson.
] died in Uppsala during last night. She had been taken ill twelve days ago on her way back from Härnösand, and it was the bad fever with spots or “rötfebern”.

John JenningsJennings, John (1729-1773).
Swedish. Owner of iron works, merchant
and politician. Member of the Royal
Swedish Academy of Sciences. Conducted
the trading-company Finlay &
Jennings together with Robert Finlay.
Correspondent of Linnaeus.
who had had a stroke a week ago, seems to be recoverng.

The County Governor [Johan FunckFunck, Johan (1703-1773).
Swedish. Nobleman. Chamberlain. Governor
of the province of Westrobothnia and of
Uppsala in 1762. Correspondent of
Linnaeus.
] died in the same way as King Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
.

The fever with spots is raging, and it is dangerous.

Linnaeus had written to the Royal Swedish Academy of sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] and proposed Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
, for Göran (Georg) RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
is the least suitable and the least useful.

Linnaeus has just received a copy of his Materia medica 2nd ed.

, published in Leipzig. It is practically unchanged. If Linnaeus himself had been able to decide, it would have been changed.

Linnaeus wants to know how Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is.

Linnaeus asks Bäck to come and visit him in Uppsala during the summer. That may be the last time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 203-204   p.203  p.204.