Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4822 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 5 March 1773 n.s.
Dated d. 5 Martii 1773.. Sent from Cape Town (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Den 15 sidstledne Febr. hade jag det angenäma nöjet, at med en fransk få afsända til Herr Archiatern, 2nne paqueter, hwaraf en innehölt örter och en insecter med frön och några få foglar. De addresserades til Swenska Ambassadeuren i Paris; Tillika hade jag då den äran att skrifwa, med begäran, at brefwet skulle til Herr Archiatern öfwersändas med påsten ifrån Paris. Emot all wanlighet och förmodan hafwa nu hitkommit ifrån China 2nne swenska skjepp, som gje mig et önskeligt tilfälle, at åter få sända ett paquet örter och en liten låda med lökar. Ibland örterne har jag beskrifwit såsom nya no 284 Cliffortia menthoides. 299. Ixia pendula. 319. Lycoperdon africanum, hwars pulver bönderne här bruka emot kräftan. 343. Mesembryanthemum pinnatum. 398. Gladiolus junceus. 410 Viola volubilis. 413. Ixia crispa. 491. Othonna ciliata.

No. 436 är Disa uniflora Bergii, hwilcken har både 1, 2 och 3 blomor på stjelcken. 373 är en Bupleurum, hwars blads tjocka tomentum af fjällas och brukas här almänt i stället för fnösk: den wäxer altid på de högste bergen och blomor ej förr än januarii månad. Skjeppens alt för korta wistande här gjorde, at jag ej fått tid til mer, än at skrifwa nummer på de öfrige örterne.

Utaf Bulbi är en palma, som är utan twifwel nytt genus, hwaraf jag endast fått se honfruckten; den wäxer på de högsta bergens sidor, långt in i landet; stamen blir tjock och hög som en karl. Deribland är en örtlök, som ock är nytt genus ex classe pentandria, hwars bloma är skickad under No. 198. De öfrige äro merendels Gladioli, Gerania och Ixiae. Gud gifwe, at desse oskadde måtte komma fram til Upsala. Herr Dassow, som tagit emot detta bref, och som kanske sjelf har den äran at öfwerlämna det utj Herr Archiaterns hand, är stor älskare af natural historien och samlare utaf foglar och fiskar, ehuru han icke haft den förmon, som jag och flera, at derutj hämta sig insigt, utaf Herr Archiaterns gunstiga underwisning.

Med största högagtning har jag den äran at städse framhärda
Wälborne Herr Archiaterns och Riddar[ens]
Ödmjukaste tjänare
Carl Peter Thunberg

Cap. d[ie] 5 Martii 1773.

Kongl[ig] Maijts Tro-Tjänare och Archiater
samt Riddare af Nordstjerneorden
Wälborne Herr Carl von Linné

detta til Upsala

upSUMMARY

On February 15 Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
dispatched, on a French ship, two boxes to Linnaeus, one containing herbs, and one containing seeds and a few birds. The boxes were addressed to the Swedish Ambassador in Paris [Gustaf Filip CreutzCreutz, Gustaf Filip
(1729-1785). Swedish. Count, ambassador
in Madrid and Paris. Chancellor of
Uppsala University. Correspondent of
Linnaeus.
], who was also asked to forward Thunberg’s letter [of February the 15th] to Linnaeus [this letter has not come down to us]. Now Thunberg will take advantage of the exceptional opportunity offered by the presence of two Swedish ships having arrived from China. Thunberg is now sending a parcel with herbs and a small box of bulbs. Among the bulbs Linnaeus will find no. 284. Cliffortia menthoides, no. 299. Ixia pendula, no. 319. Lycoperdon africanum, used by the rural population to treat cancer, no. 343 Mesembryanthemum pinnatum, no. 398. Gladiolus junceus, no. 410. Viola volubilis, no. 413. Ixia crispa, no. 491. Othonna ciliate.

No. 436 is Disa uniflora Bergii. No. 373 is a Bupleurum which is growing on the highest mountains, having flowers in January. The ship’s too short stay at the Cape made it impossible for Thunberg to record the numbers of the other plants.

Among the bulbs one is a palm, no doubt a new genus. It grows on the slopes of the highest mountains in the interior. Its trunk is thick and as tall as a man. Another herbal bulb is of a new genus of the Pentandria class, the flower of which Thunberg has numbered no. 198. The remaining bulbs are species of Gladiolus, Geranium, and Ixion. Thunberg prays to God that they will arrive in Uppsala unharmed. This letter is in the care of Mr Dassow [John DassauDassau, Johan (1749-1808).
Swedish. Supercargo at the Swedish East
India Company. Correspondent of
Linnaeus.
], who will perhaps deliver it in person. He loves natural history and is a collector of birds and fishes. However, unlike Thunberg, he is not fortunate enough to have had Linnaeus as his instructor.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 271-272). [1] [2] [3]