Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4824 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 26 April 1773 n.s.
Dated 26 apr. 1773.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Jag har mycken tacksägelse att aflägga för meddelandet af Herr Archiaterns hållna tal wid Rectoratets afläggande, som jag med nöije läsit, och, som alt det öfriga, wisar en genie createur.

Jag sänder idag till Consistorii Academici bepröfwande och utlåtande en omsökning af ombudsmannen D[octo]r Brandt. Han har warit mig af min goda wän Biskopen Menander besynnerligen recommenderad, hwarföre jag gärna sörgt för Hans befordran, och skulle wara mig fägnesamt om Cassan kunde tillåta det sidsta alternativet i Hans Memorial, som eij tyckes wara immodest begärt, eij heller obilligt, och grundar sig jämwäl på den förras exempel. Jag har dock eij welat gifwa honom någon, hwad man kallar, favorable remiss, dels för exemplets skuld, dels emedan jag ogärna generar Consistorum wid des utlåtande, och dessutom det wore för mig mindre behagligt om utlåtandet eij kunde swara deremot. Herr Archiatern torde hafwa den godheten att här af göra det bruk, som bäst kan passa sig, och i övrigt wara försäkrad om den upriktiga tillgifwenhet, hwar med jag oaflåteligen är

Herr Archiaterns
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockholm d[en] 26 apr[ilis]
1773.

Ändteligen har saken angående Bokhandlaren blifwit i Rådet afgjord, hwarwid Academien wäl så wida wunnit att Magistratens förhållande blifwit ogilladt, såsom obehörig att tillsättja Bokhandlare; men att Svederus har att wända sig till K[ongliga] Cantzlie Collegium, såsom hwilket det allena tillkommer; Således torde Han wäl bibehållas, men eij såsom Academiens Betjent, emedan man påstått att Academien eij kunde meddela något exclusift privilegium. detta lärer blifwa innehållet af expeditionen, den jag ännu eij undfått. Således är den gamla Bokhandlaren att beklaga, så framt de icke kunna associeras. · / ·

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 380-381). [1] [2] [3]