Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4827 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 19 April 1773 n.s.
Dated 19 apr: 1773.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Jag har eij drögt att underrätta Hennes Maij[estä]t änke drottningen om innehållet af H[err] Archiaterns till mig aflemnade swar angående de åstundade frön eller wäxter. Herr Archiatern lärer sjelf hafwa föreställt sig att Hennes Maij[estä]t eij skulle wilja beswära H[err] Archiatern det enda träd af en så rar wäxt, som är bättre att det hedrar wår än en fremmandes Trägård. Hennes Maij[estä]t ansåg i öfrigt med mycket wälbehag H[err] Archiaterns nu såsom altid å daga lagde zele för Hennes Maij[estä]ts tjenst. Jag hade befallning att aflemna brefwet till Lagman Sotberg, som skall sörja för dess öfwersättning att tillsändas den Berlinske Botanicus.

Det har warit mig en fägnad att se det mitt senast omnämde göremål warit funnet rättwist och grundadt, och i synnerhet att det haft H[err] Archiaterns approbation, den jag alltid räknar för mycket, enligt det oföränderliga estime hwar med jag är

Herr Archiaterns och Riddarens
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockholm d[en] 19 apr[ilis] 1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 378-379). [1] [2] [3]