Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4832 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 12 April 1773 n.s.
Dated 12 apr: 1773.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater

Det är på Hennes M[ajestä]ts Änkedrottningens nådiga befallning, som jag denna gången har den äran att skrifwa H[err] Archiatern till. Hennes Maj[estä]t har kommit i ärfarenhet att H[err] Archiatern äger i sin hortu botanico twenne örter, hwaraf hon gärna wille göra delaktig en Botanicus i Berlin, hwilkens namn hennes Maj[estä]t eij med wisshet kunde påminna sig, men trodde heta Gleditsch. den ena af dessa örter eller träd war det som bär Thé ifrån Ost Indien, och det andra ett, hwaraf bladen sägas fånga flugor då de kommer dem nära, och om jag rätt minnes, har der af sitt namn; ty jag påminner mig hafwa eij längesedan läsit om den samma; men minnes eij om det war uti någon under H[err] Archiatern utgifwen disputation, eller i L´Abbats resebeskrifning. Af dessa begärer Hennes Maj[estä]t antingen frö, eller ock planta, eller på hwad sätt H[err] Archiatern bäst finner att de kunde till Berlin öfwersändas: Skulle det kunna hälst ske genom sjelfwa trädet eller plantan, så gifwes nu tillfälle till afskickande. Hennes Maj[estä]t tycktes wara mycket försäkrad om Herr Archiaterns attention för Henne, men ehwad som må låta sig göra så torde H[err] Archiatern behaga så snart görligt är sättja mig i stånd att aflemna swar.

Herr Archiatern är bekant det obehagliga göromål som mig åter ålåg i anledning af Bondens i Östra Läby beswär. Herr Professor Christiernin har här öfwer tillskrifwit mig ett bref, som wäl röger någon sensibilité, men som jag tagit på den för oss bägge behagligaste sida, och hwar med jag eij tror honom kunna wara missnögd. Jag önskar att detta göremål måtte wara sidsta af sådan art under min förvaltning.

Jag har den äran att oföränderligen wara
Herr Archiaterns
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockholm d[en] 12 apr[ilis]
1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 376-377). [1] [2] [3]