Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4835 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 6 April 1773 n.s.
Dated d. 6 April 1773.. Sent from Cape Town (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Arhciater och Riddare,

I mine bref till Herr Archiatern har jag redan tilförene beklagat mig, at jag ifrån Holland ej hunnit få äfwen den sednaste Mantissa. Jag swäfwar altså i okunnighet, om det, Herr Archiatern der uptagit, som gör mig en owisshet wid de nye genera och species, jag här funnit. Jag wäntar den alla dagar; men som för detta året sidsta holländska skjeppet nu bortgår, har jag ej kunnat afwakta boken, utan öfwersänder fyra nya örtegenera, dem jag enligt både min pligt och erkänsla, bordt och welat tilägna mine Wänner i Swerige. Jag under kastar så wäl desse, som allt annat af mine omogne arbeten Herr Archiaterns gunstige censurerande. Skulle dessa genera, wara odeterminerade tilförene, som jag ej annat kan se, i detta bokfattiga och mörka Africa, så utbeder jag mig ödmjukast, att Herr Archiatern täckes gynna dem et rum utj Kongl[ige] swenska Wettenskaps Handlingarne. H[err] Doctor Montin har gjort sig förtjänt igenom sin Lappska resa och Splachnum, äger ännu för botaniquen all möda och kostnad ospard, samt wisat mig de wänskaps prof, hwars minne och erkänsla skola göra mig följe i grafwen. Herr Professor Falck är en Lärjunge af Herr Archiatern, som aldrig wanhedrat sin stora Läromästare, utan med sine resor i den kalla norden gjort sig meriterad. Herr Magister Rhetzius och Sparrman, äro bägge snälle Botanici och underlåta ej, at distingvera sig i Wettenskapen: den sednare, liksom jag, har tagit sin själ i sin hand, och går dit Florae bloss leder, utan at frukta för de oändelige faror och olägenheter, som hota och möta.

Montinia nervosa har jag ibland de afsände örter skickat nu, der No 198. Montiniae reticulatae blomma sändas här innelyckt, så wacker, som jag nu äger den: under torkningen är nectarium hastatum upspruckit. Falckia är förut sänd under No. 147, 148. Rhetzia N o. 264 och Sparrmanniae ♂ N o. 85.

De latinske beskrifningar härpå, har jag nu den äran at tillika öfwerlämna.

Gouverneuren von Oudshoorn wäntas nu hit alla ögnablek. När han ankommit, får jag höra, om icke mitt wistande blir här ännu et år; om Gud wil och unnar mig lifwet och hälsan, tänker jag nästa år bortgå till Indien och om tillfälle gifwes; til Japan; innan det skjer, förr eller sednare, får jag dock den äran at skrifwa och skicka Herr Archiatern något mer af detta Landets Flora. Emedlertid är min önskan, at få wara i Herr Archiaterns gunst, och framhärda

Cap d. 6 april 1773.

Wälborne Herr Achiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjänare
Carl Peter Thunberg

upSUMMARY

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
has not yet received the latest edition of Mantissa [Mantissa plantarum altera, 2nd edLinnaeus, Carl Mantissa
plantarum altera
(1766), 2nd ed.
(Stockholm 1771). Soulsby no. 312.
] from Holland and he has complained about that in his letters to Linnaeus [see for example, Thunberg to Linnaeus, 5 March 1773Letter L4822 and 25 March 1773Letter L4810]. As a result, Thunberg is uncertain about the new genera and species he believes he has discovered. As the last Dutch ship this year is about to set sail, Thunberg is sending four new genera of plants, in due order dedicated to his friends, and submits them to Linnaeusís judgement. If they are new genera, Thunberg hopes they can merit his inclusion in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
has merited by his Lapland tour and his Splachnum [Thunberg refers to Dissertatio botanica sistens SplachnumLinnaeus, Carl Dissertatio
botanica sistens Splachnum
, diss.,
resp. L. Montin (Uppsala, 1750). Soulsby
no. 1589.
], as well as he has demonstrated friendship towards Thunberg. Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
, one of Linnaeusís disciples, has merited himself with his explorations in the cold north [Thunberg refers to Falckís expeditions in Russia]. Rhetzius [Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
] and Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
are outstanding botanists. Sparrman, like Thunberg himself, braves every danger and hardship to go wherever Flora summons him.

Among other plants, Thunberg has sent to Linnaeus no. 198 Montinia, no 147. 148 Falckia, no. 264 Rhetzia, and Sparrmannia no. 85 with Latin descriptions. Governor von Oudshoorn [Pieter Van Reede Van OudtshoornOudtshoorn, Pieter Van Rheede Van
(1714-1773). Dutch. Governor of
Cape of Good Hope, but died en route to
Cape in 1773.
] is due any moment, and he will tell Thunberg whether his stay will be prolonged for another year. After the Cape, Thunberg intends to go to India and, if possible, to Japan. Before that Thunberg hopes to send more specimens of the Cape flora to Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 275-276). [1] [2] [3]