Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4846 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 7 May 1773 n.s.
Dated 7 Maji 1773. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare.

För den ynnest Wälborne Herr Archiatern behagat hafwa för mig wid voteringen til förslaget af Mathessos Professionen, aflägger jag min ödmiukaste tacksägelse. Huru wida Adjuncten Prosperin för mig war berättigad til andra rummet på förslaget, är en sak, som icke anstår mig, at yttra mig öfwer; uti egen sak måste min tanka altid anses för Partisk. Det fägnar mig at syslan nu är bortgifwen och Herr Professor Mallet nämnd, jag skulle wara högst obillig om icke jag erkände honom för den skickeligaste och mäst förtiente dertil. Om Han tänker något så när billigt om mig, wet jag icke; för min afresa til Petersburg war jag ofta i correspondence med honom, sedan mit wistande här, har jag skrifwit honom twänne gångor til, utan at han wisat mig den höfligheten, at åtminstone låta weta det mina bref framkommit. Utaf Secret[er] Wargentin förnam jag, at man i Upsala varit brydd öfwer min resa til Finland, likasom jag welat göra alfware af min ansökning; denna farhoga war i alla afseenden ogrundad, jag har wid min ansökning ingen ting mera tilgiort, än at jag mig hos Consistorium til förslag – anmält.

Wåra Natural Historici nalkas nu alt mer och mer Petersburg. Prof[essor] Lepechin war redan hemma, men har uppå befalning afrest til de nyss eröfrade provincer, at undersöka deras Natural-Historie. Prof[essor] Pallas är ifrån Siberien återkommen och wistas nu i Casan, hwarest han ock anträffat Prof[essor] Falk hwilken där legat öfwer hela wintern innestängd. Med möda har Pallas fått honom ut, at göra sin compliment hos Gouverneuren derstädes. Det bästa Falk kunde göra, wore at nu skynda på sin återresa, men han har i förslag at resa ner til Georgien, för at nyttia de där befinteliga warma baden; hwilken resa han dock borde afstå ifrån, efter han längs Wolga wäl kan komma til Astracan och Kislar, men at sedermera derifrån komma til baden blir för honom äfventyrligt, emedan en sådan resa ei kan företagas utan escorte, som Falk nu mera ei lärer kunna göra sig hopp om. Pallas tänker denna sommar wistas wid tracterne i kring Volga och lär förmodeligen nästa winter inträffa i Petersburg, Gmelin lär nu hafwa anträdt sin resa, at befara östra kusten af Caspiska hafvet. Med Gueldenstaedt hade det icke så stor fara, som man här förmodade, han lär ock nu wara på resan til Krim, genom Krim och Ukraina lär han komma tilbakars til Petersburg.

Prof[essor] Laxman är nu snart fyra månader hemma ifrån sin resa. Jag undrar at han icke berättat Wälborne Herr Archiatern der om. Wid mynt wärket har han intet uträttat, om han giort stor skörd af naturalier lärer han wäl sielf berätta. Han hade et paquet med frön till H[err] Archiatern afsändt ifrån Prof[essor] Pallas, hwad utwäg han fått til dess afsändande wet jag icke; men tror at det redan lärer wara afgångit. Länge sedan hade Herr Archiatern kunnat hafwa det i sina händer, om icke Colleg[ii-rådet] Müller i Moscau som så mycket behagat utmärka sig genom jalousie emot Swenska, låtit det blifwa liggande hos sig hela tre månaderna.

Utaf Prof[essor] Pallas resa tryckes nu andra delen, samt den tredie av Gmelins, ehuru wäl den andra icke är tryckt, ja icke en gång färdig at tryckas. När de blifwa färdige wet jag icke; men så snart det sker, kan Wälborne Herr Archiat[atern] wara försäkrad at wår Academie ei underlåter, at meddela Herr Archiat[ern] exemplar der af. Tom XVI af wåra Comment[arii] afgår nu i dessa dagar.

Jag har äran at innesluta mig i Wälborne Herr Archiaterns benägna åtanka och med diup vördnad framhärda

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
Ödmiukaste Tienare
And[ers] Joh[an] Lexell

Petersburg d[en] 7 Maji 1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 149-150). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 32-33 .