Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4855 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 20 June 1773 n.s.
Dated 20. Juny 1773. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 20 Juny 1773.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Det wore mig ganska, kiärt, om Herr Archiatern kunde finna något litet nöje uti min tredie Tome om Jnsecterne, men Herr Archiatern behagar gifwa det samma alt för mÿcket beröm, så att jag wärkeligen blÿges denvid; tÿ jag kiänner nogsamt dess många fehlachtigheter, och som wärkeligen warit mig oundwikelige. Ursächta desse fehl, jag beder. Ursächta äfwen benägit, att jag uti wissa måhl gått ifrån Herr Archiaterns mening, hälst hwad classificationen angår, och äfwen angående några genera; men Herr Archiatern wet, att alla intet see med lika ögon, och att man har den swagheten, att ofta wara för kiär åt sin egen mening.

Uti några nomina specifica har det ock warit mig omöjeligit och öfwer min förmåga, att inskränka mig innom 10 à 12 ord i desamma; jag har måst giöra dem något längre, endast för att wara mera tÿdelig och undwika aequivoca. det hörer Herr Archiatern allena till, att kunna wara concis eller kort och dock tÿdelig i sina beskrifningar.

Nog har jag redan tillagat några Mémoirer och kopparstÿcken öfwer Coleoptera; men jag wet ännu intet, när jag kan begÿnna med trÿckningen. – det som förtrÿter mig mäst, är att jag af denna Class eller Ordo har så få larver att giöra bekante; de äro swåra att träffa, och ännu swårare att upföda till deras förwandling.

Herr Archiaterns wackra och grundeliga Tal wid Rectoratets nedläggande, har jag med ett stort nöje genomläsit; ingen är Herr Archiatern lik i Natural-kundskapen, det blir en ewig sanning.

Näst tillönskan af en beständig hälsa och lång lefnad, förblifwer med all högachtning

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiuka Tienare
Charles De Geer

Till Archiatern
och Riddaren af Kongl[ige] Nord-
stierne Orden, Wälborne
Herr Carl von Linné.
detta
Upsala.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
is sending Linnaeus the third volume of his work about insects [Memoires pour servir a l’histoire des insectesDe Geer, Charles Memoires
pour servir a l'histoire des
insectes
, 8 vol. (Stockholm
1752-1778).
], and he hopes it will please Linnaeus. However, he thinks Linnaeus praises it too much, since he is aware that there are mistakes and also that he has not followed Linnaeus in everything. As Linnaeus understands, everyone sees things in different ways and one is often fond of one’s own interpretations.

In some specific names, De Geer has been unable to keep within the limit of twelve words. Linnaeus is much better in formulating concise denominations.

Some descriptions and pictures of Coleoptera are finished, but De Geer does not know when the printing can start. Furthermore, De Geer is sorry that he does not have very many larvae, since they are hard to find and harder still to keep alive until they pupate.

De Geer has read with great pleasure the speech Linnaeus gave, when he left the office of vice-chancellor at the University of Uppsala [De Geer refers to Deliciae naturaeLinnaeus, Carl Deliciae
naturae. Tal hållit uti Upsala
Dom-kyrka år 1772 den 14 decemb.
vid Rectoratets nedläggande af Carl
v. Linné [...] Efter de
Studerandes Åstundan på
Svenska öfversatt och utgifvit

(Stockholm, 1773). Soulsby no. 2426.
].

De Geer wishes Linnaeus good health and a long life.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 391-392). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 351-352   p.351  p.352.