Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4863 • Carl Linnaeus to Otto Frederik Müller, 29 July 1773 n.s.
Dated 1773 d: 29 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to København (Denmark). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Justitiae Råd.

För 3 dagar sedan hade jag ähran emottaga H[err] Justiti[ae]Rådets angenäma bref och wärk.

Jag måste tillstå att sielfwa wärket satte mig i största bestörtning. M[in] H[erre] tyckes hunnit ultra limites humanae sapientiae. M[in] H[erre har uptäckt för oss en ny werld. M[in] H[erre har fått se det, som warit fördoldt för hela den andra werlden, som arbetat uti Skaparens wishet. Huru har M[in] H[erres] patience warit möglig att gå igenom så noga alla micographos? huru har Edra ögon uthärdat att bewäpnade betrackta så många? huru har Edert arbete warit tillräckeligt att upsöka och uptäcka så många?

jag hisnar då jag alt detta betraktar; ock detta är likwähl allenast första delen.

Är det möjligt för min Herre, så gif oss till slut äfwen figurer med microscop.

Men då M[in] H[erre] giort äfwen mig den hedren, att nämna mig till fadder wid sin bok, som är ett så stort mästerstycke, skulle jag wähl räckna det för en synnerlig heder, som M[in]H[erre]s affection aflagt; men Eder wärk ropar sielf i alla secler och tillwiter oss som älskat naturen att wij warit så skomögda och domma att uti sielfwa wärden ej sedt naturen där hon uti minimis är tota och har sine störste mirakel.

Emedlertid uptager jag med all uptänkelig ärkiänsla M[in] H[erres] besynnerliga affection och gratulererar M[in] H[erre] öfwer ett odödeligt wärk.

samt förblifwer
Wälb[orne] H[err] Justitierådet
Wördsamste tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1773
d[ie] 29 julii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Otto Frederik MüllerMüller, Otto Frederik
(1730-1784). Danish. Zoologist.
Correspondent of Linnaeus.
that he has received his letter [Müller to Linnaeus, 13 April 1773Letter L4831] and his work [Linnaeus refers to volume 1 of Müller’s Vermium terrestrium et fluviatiliumMüller, Otto Frederik
Vermium terrestrium et fluviatilium :
seu animalium infusoriorum,
helminthicorum et testaceorum, non
marinorum, succincta historia
, 2
vols. (Copenhagen & Leipzig,
1773-1774).
]. This work made an incredible impression on Linnaeus. It seemed to him that Müller had reached beyond human understanding and discovered a new world, hitherto hidden from other scientists. And how could his eyes endure such exertion?

Linnaeus is aghast when he sees this result, and this is only the first part!

What patience did it take to study all these objects in a microscope?

As Müller wants to make Linnaeus the patron of this masterpiece, he finds this to be a great honour. At the same time, this work is a reproach to all lovers of nature who have been so blind and stupid and have not seen nature’s greatest miracles in the minutest things.

Linnaeus gratefully accepts Müller’s kind offer and congratulates him on an immortal piece of work.

upMANUSCRIPTS

a. (Private collection). [1] [2]