Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4869 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 9 July 1773 n.s.
Dated 9 Julii 1773. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Professor,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne-Orden.

Twenne Herr Archiaterns gunstiga bref förbiuda mig, att här med aflägga ödmjukaste tacksägelse så wäl för dem, som för allt beswär med de öfwersända örters namngivande.

Brefwet till Thunberg skall afgå til Amsterdam några weckor för Michelsmässan, då jag efter befallning skall låta Herr Archiaterns bref til Sparrman följa med, til efterrättelse för Thunberg, emedan Sparrman i wintras lämnade Cap, ock reste med Ängelskt Skepp till Söder-polen, enligt Thunbergs berättelse til mig. Från honom har jag haft 2ne bref: ett med Fransk Ostindjefarare, öfwer Brest, ock ett med sidsta Swenska Ostindiska Skjeppen; hwar med följde en stor Örtpaquet, men olyckan, att alle för hastighetens skull woro utan namn, ock har jag ännu icke fått reda på mer än 10 à 12 stycken, ehuru Catalogue följde med på både denna ock en annan paquet, som jag har i wäntan. Det som mycket hindrar mig, är att jag har dåligt microscop.

Jag efterfrågade genast paquet til Herr Archiatern, ock fick det swar att Assistenten Herr Blad hade fått af Thunberg en til Herr Archiatern, hwilken han sjelf wille framföra, som med första lär ske. Önskeligt, att då kunna wara tilstädes, då jag wisst fingo reda på dem jag ej sjelf kann utreda.

Herr Archiaterns granskning wågar jag ödmjukast underkasta en beskrifning öfwer en af de ankomna Väkster, om den kunde få den lyckan, att winna Herr Archiaterns gällande adprobation. Det kan icke undwika Herr Archiaterns noggranna upmärksamhet, att jag ej nämnt en torr membrana, som kläder internodia ramulorum äfwen bladens fästen, men jag wet ej egenteligen, hwad jag skall ta den för. Äfwen har genom ritarens oförfarenhet Stigma ej blefwit rätt teknadt med sina 5 sulcae. Til Herr Archiaterns ofelbara pröfning lämnar jag ock i ödmjukhet, om icke denna bör bli nytt Genus. Skulle jag härutinnan träffat rätt: anhåller jag ödmjukast, att med Herr Archiaterns högt gällande bifall få nämna den Thunbergia efter det är ett så wackert träd. Jag borde icke wåga ett sådant tilbod, emedan jag utaf brefwet til Sparrman ser, att Herr Archiatern behagat redan binda hans namn wid ett nytt genus; men Herr Archiaterns synnerliga gunst mot mig å ena sidan, ock å den andra min aktning för Thunberg, ha låckat mig här til; hwarom jag ödmjukast utbeder mig Herr Archiaterns höggunstiga swar ock adprobation

Med största wördnad har jag den äran framhärda
Välborne Herr Archiaterns ock Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 7 Julii
1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 257-258). [1] [2] [3]