Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4877 • Gustaf Filip Creutz to Carl Linnaeus, 24 August 1773 n.s.
Dated . Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Paris 2 Aug[usti] 1773.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Herr Archiaterns bref af d[en] 30 julii har jag haft den ähran att inhändiga. Jag skall göra mig et wärkeligit nöje att til herr Archiatern öfwersända de 2 nne pacqueter som Doctor Tunberg til mig adresserat med et franskt ostindiskt steg så snart jag dem erhåller, men ännu hur jag icke derom den ringaste kundskap. iag har emedlertid skrifwit til hamnen Lí oriens för att derom erhålla underrättelse.

Herr Archiatern kan wara öfwertygad om att ingenting kan wara angenämare för mig än att på något sätt wara Herr Archiatern til tjenst samt att för min dehl afbörda den erkänsla som hela nationen är skyldig en så widtfrejdad man och ett få sällsynt snille.

Med besynnerlig högachtning och tilgifwenhet har jag den ähran at framhärda

Herr Archiaterns och Riddarens
Hörsamste tjenare
Gustav Creutz

Paris 24 Aug[usti] 1773.

upSUMMARY

Gustaf Filip CreutzCreutz, Gustaf Filip
(1729-1785). Swedish. Count, ambassador
in Madrid and Paris. Chancellor of
Uppsala University. Correspondent of
Linnaeus.
has received Linnaeusís letter of 30 July [this letter has not come down to us]. It will be a real pleasure to forward the two packets that Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
has sent to him on a French East Indian ship as soon as they arrive. However, hitherto no notice of the packets has reached Creutz, so he has written to the harbour authorities at the shipís destination and asked for information.

Linnaeus can rest assured that nothing will please Creutz more than to be of service, a personal contribution to the gratitude that the whole nation owes to such a celebrity and such a rare genius.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, III, 112-113). [1] [2] [3]