Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4879 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 18 August 1773 n.s.
Dated 1773 d. 18 Aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre,

Mycken tack för resan. När jag fått henne af H[err] Profess[or] Bergman, will jag behålla henne, till des widare notice kommer, och om någon annan skall hafwa henne, straxt den samma återställa.

Ett nytt och stort prof af Min Herres grace emot mig, har jag desse dagar haft genom H[err] Inlander, som mig pusserat i wax, så mästerligen att alla säga sig aldrig sedt så mästerligt och så likt. Man ser med förundran äfwen nu hos oss folk, som då de lägga sig rned allwaro på något gå längre än andra nationer. Det woro en obotelig skada, om ett så mästerligt subjekt ej skulle komma att resa och få drifwa sin sak till det aldra högsta, ty sådane äro seculaire.

jag förbl[ifwer] Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linne.

Upsala 1773
d[en]18 Aug[ustii]

upSUMMARY

Linnaeus thanks for a travel report. Once he has received it from Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeusís student. Correspondent of
Linnaeus.
he wishes to keep it until further notice.

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for a wax model of himself, made by Carl Fredrik InlanderInlander, Carl Fredrik (-1775).
Swedish. Artist.
, intended for a medallion which he finds excellent.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIX, 422). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 444-445   p.444  p.445.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 348   p.348.