Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4886 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 9 August 1773 n.s.
Dated 9 Aug. 1773. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne ock Vidtberömde Herr Archiater ock Professor,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne-Orden.

För några dagar sedan hade jag den fägnaden, att få åter bref från Doctor Thunberg som blir det sidsta på detta åratalet. Der uti låg medföljande bref til Herr Archiatern ock Riddaren aldeles öppet sådant, som jag nu har den äran det öfwersände

Utaf de hosfogade beskrifningar finner jag, att Thunberg hedrat mitt namn med dess fästande wid ett nytt Genus, ock underkastat det Herr Archiaterns högst gällande adprobation. Om en sådan lycka skulle hända mig; woro den både oförwäntad ock öfwer min förtjenst, som är utom allt tilfälle, att kunna distinguera mig i en Vetenskap, på hwilken jag likwäl i många år satt mycket wärde, ock altid fägnat mig öfwer Andras lycka, som fått tilfälle gagna Vetenskapen; hwilket ock warit för mig enda driffjädern, att meddela ett så dugligt Ämne, som Thunberg, understöd i Dess trångsmål efter yttersta förmågo. Alt, hwad jag af Honom begärt såsom ärsättning, war någon samling af Örter; hwaruti han warit fullkomligen ordhållig, ock det, som långt mer är, wedergullit mig på ett lysande sätt. Jag är för mycket kännare af min ringa wärdighet, att jag skulle smickra mig af hopp om denna propotions gillande, om jag icke uti många är rönt stadiga prof af Herr Archiaterns ock Riddarens utmärkta ynnest.

Helt oförmodeligen fick jag bref ock en stor Ört-packa från Herr Cand[idat] Sparrman, som lär kommit öfwer England; Brefwet war skrefwit d[en] 22 Novembris förledit år, några dagar, förr än Han afseglade med Herrar Forst til Söd-polen. Med samma lägenhet har Herr Archiatern helt säkert fått bref ock Samling från Sparrman, om den ännu hunnit fram. Resan tyckes bli mycket fördelaktig för Honom på allt sätt. Gud förläne Honom lif ock hälsa. Nog får han se många rariteter. Det är beklageligt, att Thunbergs hwilkor äro så trånge, som jag af flera dess bref finner. Ock swårare, att man ej kan bispringa honom för ortens aflägsenhet. Får nu se, om nye Gouverneuren är beskedelig, ock om Prof[essor] Burman håller ord, som i sitt sidsta bref til mig lofwar, att arbeta på förbättring af Dess solarium.

En ting förtryter mig högeligen, att Herr Archiaterns Mantissa altera ej kommit honom tilhanda, som jag, för mer än ett år sedan, skickade på Amsterdam. Detta gör honom mycket beswär. Nu sänder jag den samma från Helsingör på Amsterdam, ock biuder på Burmans honneur, att sjelf sända den ut med MichelsmässoSkjeppen; ock skall ändock sända henne til Jul med wåra Ostindjefarare.

Med djup wördnad framhärdar
Välborne Herr Achiaterns ock Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 9. Aug[ustii]
1773.

P. S. Hosföljande bref har jag tagit mig frihet sända under Herr Arch[iaterns] couwert, emedan det är angeläget att komma riktigt til Ägaren.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 259-260). [1] [2] [3]