Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4887 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 August 1773 n.s.
Dated 1773 d. 3 Augusti.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

Det är rätt beklageligt med Dysenterien.

i Upsala har den ännu knapt hörts af; uti 3 à 4 gårdar hafwa en äller annor fått honom; ingen dödt.; de mäste äro mäst hulpne; man får se om den sprider sig widare.

i Upsala äro nu inga Medici tillstädes, som jag wågar recommendera, mera än Appelbaum och Swedelius.

Till Fahlun hade Collegium bort hedrat sig med någor annor; ty Herrarne där fodra äfwen ett hurtigt upförande med mera och det så mycket mera, som den ena säges wara alt för commoder och den andra förrycht; fordom hafwa de haft andra Doctorer, som bärgat sig wähl bland folket

Tro H[err]ar stockholms Professorer att det gält dem, då jag hade nåden aflägga min underdånigsta upwachtning, så giöra de mig orätt. jag rörer aldrig någon annan, om han ej rörer mig först. aldrig tränger jag mig in uti någon annors territorium. Aldrig talar jag illa om någon för min höga öfwerhet. jag är wiss att de ej tränga sig på mig, hälst de warit mine hederlige disciplar. jag brukar aldrig några konster äller intrigier.

sal[ig] Arch[iater] Rosensten stante i en Cholera, medan jag war på Ekolmsund, som ej kunne häfwas. Hans abdomen war inwårtes helt corruptum. Han war en hedersman för Medicinen i swerige. Han ägde både Erudition och Experience.

Det war wisst wähl att H[err] D[octo]r provinciales fingo något understöd; de woro sämbre hålne tillförene än någon capellan.

jag har fått en myckenhet frön äfter Hennes Kongl[iga] Maj[estä]ts i Petersburg befallning, af dem som resa i Sibirien; jag har anlagt en liten trägård på mitt berg wid Museum af endast sibirica, som tola så wähl wåra wintrar. sed sero sapiunt phryges.

D[octo]r Hoffman war wärkeligen tienligast i mitt tycke, att wara lifMedicus, hos änke Drotningen.

Huru mår lille Bror Baeck. jag längtar höra hans tillstånd

förbl[ifwer]
Min kiärast[e] H[err] Broders
ödmuke tienare
Carl Linné

Hammarby 1773
d[en] 3 Augusti

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is worried about the dysentery. It has not yet reached Uppsala. Only three or four houses have had it, and nobody has died so far. Linnaeus is afraid that it will spread.

In Uppsala, there are no doctors available beside Nils ApelbaumApelbaum, Nils (1740-1809).
Swedish. Provinical physician to the
county of Södermanland. Thereafter
farmer.
and Nils SvedeliusSvedelius, Nils (1748-1804).
Swedish. Provincial physician at the
county of Stora Kopparberg.
.

Linnaeus does not like the decision at Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
about who should be appointed to Falun. You have to be able to behave in a certain way there. One of those chosen is said to be too humble, the other to be mad. Formerly they had doctors who got along well with the people.

If the professors in Stockholm had thought that Linnaeus meant them, when Linnaeus made his call at the Court, they were mistaken. Linnaeus never interferes in other people’s preserves.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had died from cholera while Linnaeus was at Ekolsund. It could not be stopped, and his intestines were quite destroyed. He had both wisdom and experience, a man of honour for Swedish medicine.

Linnaeus is glad that the provincial doctors have had their conditions somewhat improved. They were worse off than the clergy.

Linnaeus has received a lot of seeds from St Petersburg. They were collected by travellers to Siberia, and Linnaeus has made a special garden close to his museum, only for the winter hardy Siberian plants.

Linnaeus suggests Hoffman [presumably Anton Friedrich HoffmanHoffman, Anton Friedrich
(1739-1782). German?.
Physician-in-ordinary to the King Adolf
Fredrik.
] for the position of doctor to the Queen Dowager [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus asks about the health of Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 205-207   p.205  p.206  p.207.