Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4915 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 8 October 1773 n.s.
Dated 27 sept./ 8 Octob. 1773. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare

Jag har giordt mig underrättad om arfskapet efter Landtmätaren Collin som på Ösel dödt, och fått derom följande efterrättelse. I Swerige tros almänt, at utaf Peter den Iste skal finnas en Ukase, som stadgar at Swenska undersåtare få i Ryssland niuta arfsrätt med 10 procents afdragning; men här wil man ei weta af någon sådan. I fall den ock gåfwes, twiflas om at den kan lämpas til de arf, som falla uti de af Sweriges krono cederade Provintser, hwilka som bekant är, styres dels efter gamla, dels efter nya Swenska Lagen. Efter gamla Swenska lagen, säges afkortningen för utrikes arfwingar stadgas til tredie penningen, äfwen som den samma efter nya Swenska Lagen är faststäld til siette penningen, som på Ösel den gamla Swenska lagen nyttias, lärer Landträtten på Ösel af denna grund, för Collins arfwingar afdragit Tredie delen. I fall någon Ukase så som den åberopade funnes, kan den aldrig blifwa något rättesnöre för de cederade Prowintser, hwilkas Lagar och Privilegier dem äro försäkrade genom Fredsluten i Nystad och Åbo. Baron Ribbing såsom afträdande Minister lärer ofelbart fått det omnämde Memorialet, men som han straxt derpå lemnade Ministeriela målen åt Baron Nolken, lärer nödigt wara, i fall Herr Collin ei åtnöjes med Landrättens decisum, at ifrån Kongl[iga] Cancellie Collegium någon påminnelse sker til den nu warande Mi- nistern Baron Nolken om detta mål, med hwilken han immediate ei kan sig befatta, då det för honom är obekant.

I dag förelässes et bref ifrån Prof[essor] Falk skrifwit i Kislar den 1 Sept[embris] han war då resefärdig der ifrån til de i Georgien befinteliga warma baden, med hwilkas nyttjande han hoppas kunna uphielpa sin swaga hälsa. Prof[essor] Gueldenstädt är ankommen til Tscherkask Doniska Cossakernes hufwudort, och lär der ifrån fortsätta resan til Krim. Prof[essor] Lepechin som giordt en excursion til de nya Prowintserne, har lemnat dem, för at besöka Ösel. Andra delen af Pallas resebeskrifning och tredie af Gmelins lära med första komma ut.

Med diup wördnad har jag den äran at wara
Wälborne Herr Archiaterns
Ödmiukaste tienare
And[ers] J[ohan] Lexell

Petersburg d[en] 27 Sept[embris] 8 Octob[ris] 1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 151). [1] [2]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 33-34 .