Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4919 • Carl Rudenschöld to Carl Linnaeus, 1 October 1773 n.s.
Dated 1 oct: 1773. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater

Jag är H[err] Archiatern mycket förbunden för sitt bref, och för dess deruti betygade wänskap och förtronde: jag åstundar ingen ting högre än att kunna förtjena det af alla Consistorii Ledamöter, men jag wet i synnerhet att gifwa H[err] Archiaterns goda Sentiments för mig det wärde jag bör, hwilka altid skall wara mig kärt att kunna bibehålla.

Jag tackar och för underrättelsen om de anställta lustbarheter. jag medger utan undantag alla H[err] Archiaterns reflexioner der öfwer, men så kan jag i närwarande moment eij annat derwid göra än afbida hwad train det framdeles må taga, hälst så länge intet oskick där wid förelöper, och låta denna termin så wara: Skulle med tiden finnas att det länder till ungdomens för myckna dissipation, eller eljest medföra någon oordentlighet, så får man då tillse hwad med wänlighet må kunna uträttas, ty annorlunda lärer det eij låta sig göra.

Jag flatterar mig af H[err] Archiaterns Approbation och bifall till båda mitt bref angående Besittnings rätt, och det som idag afgår angående Herrar Professorers complaisance att låna sin penna till Disputationer i Respondenternas namn.

Jag förblifwer med fullkomligaste högaktning
Herr Archiaterns
trogne tjenare
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockholm d[en] 1 oct[obris]
1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 382-383). [1] [2] [3]