Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4923 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 November 1773 n.s.
Dated 1773 d. 26 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

redan har jag bekommit Mat[eria] Med[ica] m[anuscripta] och skall med första expediera Henne.

Doct[or] Gahns pacquete med figurerne på ordines i mitt systeme, af hwilka jag för detta fått begynnelsen, öpnar M[in] B[roder] och ser prächtigaste figurer.

jag har aldrig warit ond på H[err] Retzius, mer än något litet för Min K[iäre] Broders skull

Bäst blefwo om Riksd[a]l[e]r togo till taxan, åtminstone hwad exotica angår, ty wåre exotica sällias ej äfter wår wexelcurse

De nye kunne märkas med en Asterisco för ut e[xempli] gr[atia] Fungus Melitensis, att om Apothecare ej så snart kunna skaffa dem, äro de ursächtade

Hwad skall man med Myrobalanis. de äro aldeles ur bruk. Kraften osäker; upätne af mahl. Endast i gambla compositioner och wi kunna ombära dem.

Tack för det Pr[ofessor] B[ergius] ej får se namnen på de capske; han må enucleera dem om han gitter.

Hwar äst ligger Fröswik? lycka till M[in] Br[oder] giör förnuftigt att han lägger sine p[en]g[a]r i jord, som ej brinner.

D[octo]r Reftelius är rätt braf i humanioribus och en stadgad man. uti Hist[oria] nat[urali] har han intet warit betydande. förleden sommar har han doch arbetat där uti, men huru långt han kommit wet jag intet

Gud ske lof lille Br[or] Baeck mår bättre; twinga honom intet att sitta stadigt wid boken.

Om compositioner i apotheq[uen] wille jag gierna tala munteligen.

posten går och jag måste sluta, men aldrig att wara

Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1773
d[en] 26 Novemb[er]

jag har haft ett prächtigt bref från min discipel Angermannus Berlin ifrån Ginea, Serra Leone, med åtskilligt rar; han botanicerar där braf

K[onglig] Archiatren och Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus has received the manuscript of Materia medica and will comment on it as soon as possible.

Linnaeus suggests that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
opens the package that Henrik GahnGahn, Henrik (1747-1816).
Swedish. Physician. Linnaeus’s student.
Founder of the Swedish Society of
Medical Sciences in 1807. Correspondent
of Linnaeus. Son of hans Jacob Gahn and
brother of Hans Jacob Gahn the Younger.
has left, and studies the nice pictures in it [Linnaeus refers to John Miller’sMiller, John (1715-1780).
German. Painter and engraver. Moved to
London in 1744. Published Illustratio
systematis sexualis Linnaei
(1777).
An illustration on the sexual systemMiller, John An illustration
on the sexual system of the Genera
plantarum of Linnaeus
(London,
1777).
]. Linnaeus already has the first drawings produced in that project.

Linnaeus has never been angry with Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
, or at least only a little and then on Bäck’s behalf.

Linnaeus proposes that the prices in the list be expressed in riksdaler. At least for foreign drugs, the ordinary rates of exchange do not apply.

The new products should be marked, e.g. with an asterisk, in order to explain why the pharmacists cannot supply them at once.

Linnaeus suggests that Myrobalani are deleted from the list. They have gone out of use.

Linnaeus is grateful that Bergius will not see the names of the plants from the Cape of Good Hope.

Linnaeus asks where Frösvik is situated. Bäck is wise to invest his money in property that cannot burn.

Johan Martin RefteliusRefteliusJ, Johan Martin
(1740-1799). Swedish. Doctor of
medicine, clerk at the Collegium
medicum.
is good in the humanities and worked at natural history last summer, but Linnaeus does not know how far he reached.

Linnaeus is glad that Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is better. Bäck should not force him to sit and read too much.

Linnaeus is interested in talking to Bäck in more detail on the preparation of drugs in the pharmacies.

The mail is about to leave, so Linnaeus has to stop.

P.S. Linnaeus mentions that he has received a letter [Berlin to Linnaeus, 15 April 1773Letter L4829] from Andreas BerlinBerlin, Andreas (1746-1773).
Swedish. Botanist. Linnaeus’s student
1765-1766. Secretary of Joseph Banks
1770-1773. Died in Delos, Guinea.
Correspondent of Linnaeus.
, who is performing botanical studies in Guinea and Sierra Leone. It contains many interesting things.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 211-212   p.211  p.212.