Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4926 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 November 1773 n.s.
Dated 1773 d. 23 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Det är ingen ting publiquen, totaque res medica högre åstundar af Colleg[io] Medico, än en ny ordination af simplicia, hwarpå det andra stödier sig; ty nu är det en faselig, widlöftig, till mer än hälften onödig hopsambling, at wij med willia gå med lychta liusa dagen. Hwad simplicia angår är saken nu tämeligen lätt utarbeta; Men jag hade lust höra hwad K[ongliga] Collegium giör af en stor dehl p[rae]p[ara]ta; och än mer af composita.

jag har en gång skrefwit sielf med någon natts upoffrande simplicia; kanske kunne [jag] ännu raffinera 2 ställen. men Prof[essor] Bergius har skrefwit till mig och bedt mig inkomma [med] hwad mera woro att påminna. Ty anhåller jag nu, att sedan H[err] Prof[essor] Bergius läsit igenom henne, och approberat henne till trycken, att jag ultimat får genomögna samma, så skall jag ärligt säga om jag wet något mera.

Nog kan det gå ann, att mönstra ut, men att antaga nya Medicamenta simplicia, som utgifwas för souveraine, torde wara swårare, ty apothecarne, som icke få dem hos Materialisterne, torde säga att collegium befaller sådant, som ej kan winnas; bedia Medicos skaffa, då de willia betala, et sexcentas difficultates

jag önskade få tala här om ett par timmar med M[in] K[iäre] B[roder] och [de] förnämste af Herrarne munteligen, då torde allt gå lättare, annors fruchtar jag at det surnar på rosten. kommer jag i Januario, om G[ud] Will till Bibelcomissionen torde det lämpligast winnas äller aldrig; då woro det och onödigt att öfwersändas.

M[in] K[iäre] B[roder] har på lång tid ej skrifwit om lille Broder Baeck och hans hälsa; låt mig wetta huru han mår

Min K[iäre] B[roder] talar om att kiöpa gård. jag twiflar at det någonsin skier, ty wij blifwa med åhren alt mer scrupuleuse och ofta för mycket försichtige; liksom gamble ungkarlar at gifta sig, när det gåt öfwer wissa åhr. Det är wisserligen hög tid för K[iäre] B[roder] hade bort warit länge sedan, så hade M[in] B[roder] kunnat ordinera något för sin beqwämlighet nöje och nytta. Sero sapiunt phryges Kom hog hwad jag skrefwit af Seneca på min Backstuga. Heu quanta dementia in sexagesimum annum differe sana consilia, et ibi incipere velle, quo pauci pervenerunt.

I dag ser jag med innerlig fägnad att Hans M[ajestä]t giort M[in] Br[oder] till Riddare af Nordst[ierne] orden; Gud gifwe det warit giort för 10 åhr sedan. emedlertid gratulerar iag här till af innersta hierta och för[blifwer]

Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1773
d[en] 23 Novembr[is]

Kongl[ig] Archiatren, Riddaren af Kongl[iga]
Nordstierne orden
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

The thing most wanted from the Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
is a new list of simple drugs to be a basis for the others. It is rather easy to produce. Linnaeus wants to hear what is happening, and also what the Collegium is planning for the composite ones.

Linnaeus has once written a text about them, and it might be improved. Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
has asked Linnaeus to add what Linnaeus thinks could be added. Now, Linnaeus asks to be allowed to see the text again when it has been approved for printing, so that he can see if anything could be added.

It might be possible to take out some, but it is much more difficult to introduce new simple medicines that are claimed to be superior. If the pharmacists cannot get them from their suppliers, they will say that the Collegium asks for the impossible, ask the doctors to pay for them and cause many similar difficulties. Linnaeus would like to talk in person with Bäck and the most important members of the Collegium. If that could be arranged in January, when Linnaeus will go to Stockholm for the Bible committee [Kongliga Bibel-CommissionenKongliga Bibel-Commissionen,
Swedish. The Bible [revision] committee
was set up in 1772.
], it would be a suitable opportunity. If not, Linnaeus fears it will never be done. Then it would not be necessary to send it to Linnaeus either.

Linnaeus has not heard about Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] for a long time. He wants to know how the boy is.

Bäck has talked about buying a country estate. Linnaeus thinks that it will never happen, for as you get older you become more cautious. Bäck should have done it very long ago. Seneca knew how foolish it is to postpone a sound plan to one’s sixties and then strive towards a goal that few reach.

Linnaeus has seen that Bäck has been honoured with the degree of Knight of the Order of the Northern Star [riddare av Nordstjärneorden]. It should have been done ten years ago. Linnaeus congratulates him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 209-210   p.209  p.210.