Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4936 • Carl Linnaeus to David Schulz von Schulzenheim, 23 December 1773 n.s.
Dated 1773. Decemb. 23.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Wälborne H[err] Professor.

Tack för den hiertans wackra parentationen, med hwilken H[err] Professoren icke mindre hedrat sig än wår afledne Archiater; jag måste tillstå, att hon är ett mästerstycke. huru näns H[err] Professoren nämna mitt academiska tahl, då H[err] Professoren nys aflämnat ett sådant storwärk. H[err] Professorens Lius logar nu som klarast, då mitt är nedbrunnit uti pipan, att man knapt märker någon osande och rökande loga titta fram. sic ibirnus, ibitis.

Lycka till ett wälsignat nyåhr

jag förbl[ifwer]
Wälborne H[err] Professorens
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala Hammarby
1773. Decemb[ris] 22

[address]
Professoren
Wälborne Herren
H[err] Doctor v[on] Schultzenheim
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS). [1] [2]