Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4938 • Johann David Michaëlis to Carl Linnaeus, 10 December 1773 n.s.
Dated die 19 Dec. 1773. Sent from Göttingen (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Wälborne Herr Archiater

Jag har ansett som en skyldighet att gifwa H[err] Archiatern del af det bref jag i dag tillskrifwer H[err] Cantzlie Rådet Ihre, angående lustbarheterne, och twiflar intet om Herr Archiaterns approbation, dock lärer H[err] Archiatern finna tjenligast att eij låta förmärka sig hafwa deraf fått någon communication.

Jag har den äran att wara med mycken högaktning
Herr Archiaterns
tienstskyldigste och trogne t[jena]re
C[arl] Rudenschöld · / ·

Stockh[olm] d[en] 13 Dec[embris]
1773.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (LS, X, 122-123). [1] [2] [3]