Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4956 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 January 1774 n.s.
Dated 1774 d. 1 Januar.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Edle och Wälborne H[err] Secreter,
Riddare af Kongl[iga] Nordstierne orden
Min bäste Gynnare.

Då jag nu bortlägger förra allmanachen och antager den nya, har jag ingen drygare rächning att transportera, än den jag är skyldig min Herre, som satt mig i största obligation för all den wänskap, förtroende, tienst och ömhet, som i så många åhr tillbakas på mig så rundeligen blifwit utöst, hwar af dett senaste ej warit det minsta, på mig, som kan intet betala, utan endast med ärkientsamhet af det warmaste och upprichtigaste hierta.

Den Alsmächtige som wälfwer wåra öden giöre Min Herres fölliande tider många och sälle, att M[in] H[erre] må länge lysa på wettenskaps horizonten och i sin orbita med sin stora stierna, som ock uti wår swänska, gifwa Edra pupiller lius, ty utom Eder woro de länge sedan i tiokt mörker; jag ser förut, att då M[in] H[erre]s stierna engång skall nedgå huru tjokt mörker skall betäcka wårt fädernesland.

jag skall lefwande och änteligen död bekiänna at ingen af - mine Popularibus coaetaneis mer understöt mig och mine wettenskaper; ingen af dem ärligare och trognare än M[in] H[erre] tient mig; war gunstig och continuera i det längsta, jag skall wara i grafwen

Min bästa Herres
tacksamaste tienare
Carl Linné

Upsala 1774
d[en] 1 Januar[ii]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for personal support, friendship and indefatigable efforts for the promotion of science during the past year and wishes him the best for the New Year to come.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIX, 240). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 445   p.445.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 350-351   p.350  p.351.