Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4957 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1774 n.s.
Dated 1774 januar. 1. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Regii Collegii Praeses
Riddare af K[onglig] M[ajestä]ts Nordstieme orden.

Fordom hade jag många bref att skrifwa nyåhrs dagarne. nu är jag helt frij. jag har förgiätit werlden, som hon mig. Alla mine wänner och gynnare hafwa dels gått till hwila, dels trotnat wid mig. Min K[iäre] H[err] Broder är nu endast qwar och härdat uht med alla profwen. Ty fodrar min högsta obligation att i dag offra M[in] K[iäre] Broder mitt tacksamhets offer. Gud wälsigne Min K[iäre] Broder och dess hederwärda hus, så i detta, som många fölliande åhr wid all sällhet och munterhet. Tack för hwar dag M[in] K[iäre] Br[oder] täckts warit min oskrymtade wän och gynnare, ja den trognaste jag funnit denna globo terraqueo. Gud löne M[in] Br[oder]s rena hierta.

jag hoppas Min K[iäre] Broders åkomna krämpa är redan förbij; den hielpes snart med litet extractum opii aquosum cum Extracto Croci 1/3 som solverar bloden och altid plägar hielpa i det fallet. Det går an för M[in] K[iäre] B[roder] som ännu är uti sin Augusto; om en natt skulle wara kall, så blifwer det warmt dagen där på; men jag stacker, som redan är i December, måste hwar natt wänta att dett fryser till med en beständig winter.

jag är in i grafwen
Min bäste H[err] Broders
tacksamste tienare
Carl Linné

Hammarby
1774 januar[i] 1.

A[rc]hiatren, Kongl[ige] R[iddaren]
[Wälbo]rne Herren
[Abr]aham Baeck
[Riddare af] K[ong]l[iga] Nordstiärne[orden]
Sto[ckholm]

upSUMMARY

Linnaeus used to have to write to many people during the New Year holiday, but now only Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is left. The others have died or got tired of Linnaeus. Linnaeus thanks Bäck for their friendship and hopes that Bäck will enjoy many more years. Bäck is Linnaeus’s truest friend.

Linnaeus hopes that Bäck has been able to get rid of his ailment. It could be helped with a drug of opium and crocus. For Linnaeus, who is much older than Bäck, the treatment of such an ailment is less sure.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 213-214   p.213  p.214.