Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4970 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 23 February 1774 n.s.
Dated 23. Febr. 1774. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 23. Febr[uari] 1774.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstierne- Orden,

Wid min genomresa i Upsala hade jag det nöjet att undfå Herr Archiaterns ährade och mer än obligeante skrifwelse, wid tillfälle af den nÿa Tomen öfwer Jnsecterne, som jag wågat offerera Herr Archiatern och underkasta dess skarp sÿnte omdöme. Men jag häpnar och blÿges billigt öfwer det mÿckna, men ganska litet förtiente beröm som mig gifwes af min Mästare i wetenskapen; tÿ förstår jag något uti Entomologien, så har jag derföre att tacka Herr Archiaterns grundeliga skrifter i detta ämne; åtminstone har jag där uti lärd skilja genera, species, varieteter och alt hwad deraf följer; det är Herr Archiaterns wärk. Ė Har jag här och där likwäl warit af annan tanka, så beder jag nu, som tillförene, att det ej tages mig till misstÿcke; Herr Archiatern är och för stor Philosophe att det någonsin kunna giöra. Ė Men att Herr Archiatern giör mig högfärdig öfwer det beröm, som mig gifwes, det fruchtar jag nog, hälst jag nogsamt wet, att min bok är ganska incomplet.

Hwad som för mig återstår af Coleoptera, har jag redan färdigt skrifwit och äfwen Tabellerne dertill; om Gud will skola de bli trÿckte näst kommande winter. Ė Men om min lifstid sedan hinner att utgifwa mina observationer öfwer Diptera och Aptera, wisar tiden; emedlertid skall jag dock fortfara att derpå arbeta, upmuntrad dertill af Herr Archiaterns omdöme.

Jag önskar Herr Archiatern ännu många och sälla dagar och år att lefwa uti en god hälsa, och har den ähran med all högachtning wara

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
Ödmiuke Tienare
Charles De Geer

upSUMMARY

When Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
passed through Uppsala, he received Linnaeusís letter [this letter has not come down to us] about the new part of his work about insects [De Geer refers to his Memoires pour servir a líhistoire des insectesDe Geer, Charles Memoires
pour servir a l'histoire des
insectes
, 8 vol. (Stockholm
1752-1778).
] that he had sent to Linnaeus. De Geer is surprised and ashamed at the praise that Linnaeus gives him and he does not feel worthy of. What De Geer knows in entomology is based on Linnaeusís works, especially what concerns genera, species, variations and all those categories. De Geer hopes Linnaeus will not overlook those details where he disagrees with Linnaeus.

However, De Geer fears Linnaeusís praise will make him vain, specially since De Geer knows that much is missing from his work.

The rest of the presentation of Coleoptera is finished, as are the accompanying plates. They will be printed next winter. De Geer is not sure he will live long enough to publish his observations about Diptera and Aptera, but he will continue his work on them, encouraged by Linnaeusís good opinion.

De Geer wishes Linnaeus will have many more blessed days to live in good health.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 392-394). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 353   p.353.