Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4973 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 23 March 1774 n.s.
Dated 23 mars 1774. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af K[on]gl [iga] Nordstjerne Orden

På den anledning Herr Arhatern i sit sista bref til mig behagade gifva, att Linnaea torde wara nyttig emot min lamhet i benen har jag under min Christinaehamns resa, hvarifrån jag i går hemkom, sökt skaffa mig af denna Örten, och träffade lyckeligen samt köpte 14 Skålpund. Cammerhern Linroths Änka på Westervik, som Herr Archiatern lärer känna adresserade mig till en Cronobefallningsman vid namn Collin, som med Linnaea giort stora Curer för lamhet så väl på Fru Linroth sjelf som på många andra. Jag tillät honom göra et försök på mig. Han kokade Linnaea med en pålagd tyngd och så mycket vatten som i början stog jemt öfver örten men efter en timas måttelig kokning war til en del inkokat. Den kokade Örten med så mycket af Spadet som den kunde absorbera lades warm kring knäet med Servietter som bundos omkring, och jag låg med detta omslag hela natten. Om morgonen då det aftogs tyckte jag Musclor och senor wara något styfvare men efter några stegs gående blef det lika så böjeligit som förut, men jag wille tycke at det hade något bättre tonus än det andra Knäet. Collin sade mig at han giort åtskillige Curer för lamhet endast med en natts omslag, och han trodde at decoctens eller infusions drickande skulle vara ganska nyttig. Men detta alt är quacksalfvare råd som jag icke vidare vågar nyttja utan Herr Archiaterns föreskrift. Jag anhåller derför at Herr Archiatern med första ville föreskrifva huru jag skall nyttja den Linnaea hvarmed Jag nu är försedd. Ibland tyckes lamheten vara i Rona, ibland tyckes endast Knäna svikta. Om jag vågade göra omslaget öfver korset så tror jag att det skulle blifva mäst wärkande.

År 1770 nyttjade jag kalla baden vid Loka. Efter dem uphörde all Giktvärken som jag ditintil hade haft, men lamheten begynte, ehuru i början så ringa at den knapt märktes, dock har den altsedan småningom och dageligen ökats. Då jag hade Dysenterie om Hösten 1770 kände jag väl någon liten Gikt ömhet i hälarne, men den förgik med Dysenterien och har jag altsedan ej haft minsta Giktplåga, men i dess ställe blifvit Lam, som är mycket värre.

Jag ber om min vördnad till Frun och unga Professorn och har den äran vara

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Götheborg d[en] 23 Mars
1774.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has bought 14 pounds of Linnaea on the advice of Linnaeus to cure the lameness of his legs. The treatment was carried out by a State official, recommended by the widow [Sara Maria LinrothLinroth, Sara Maria Swedish.
Wife of Axel Linroth, born Stedt.
] of Axel LinrohLinroth, Axel (-1762).
Swedish. Ironmaster, Värmland,
entitled Chamberlain.
], named CollinCollin, Swedish. Enforcement
officer.
, who bandaged the knee overnight with the boiled herb. The next morning his condition had improved, and Collin suggested that Alströmer should imbibe the decoct as an adjuvant. Alströmer, however, wants Linnaeus’s advice before he follows the prescription of a quack. How shall he use all the Linnaea he has? Sometimes his ailment is localised to his hip joints and sometimes to his knees. Alströmer himself is of the opinion that the bandage should have the best effect, applied over the lumbar region.

In 1770 Alströmer tried the cold baths at Loka. That put an end to his gout, but instead he now suffers from progressive lameness.

Alströmer sends his greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the young Professor Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS, Ms 25). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 84-85   p.84  p.85.