Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4980 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 April 1774 n.s.
Dated 11 April 1774. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldrakiäreste H[err] Broder

Det är mig hierteligen kiärt att lille Broder så flitigt studerar Botaniquen; nu har han tillfälle att profitera af sin huldaste faders gunst. aldrig kunne Min K[iäre] Brors Herbarium lyckeligare emplojeras.

Det tycks äfter all liknelse att D[octo]r Lindwals sälskap med lille Bror skall blifwa det tienligasta. När han kommer till Kiöpenhamn bör han skrifwa mig till, och sända mig något som documenterar att han är wid Kiöpenhamns academie; han borde äfter tabulas testamenti resa 3 åhr, men i denna wexercurse är omögligt. Han bör ej begiära 3 die åhrets resep[en]g[ar]r innan han kommer till utländsk academie, ty då frågas hwarföre han ej rest tillförene, och hwar han nu wistas

När jag kom förbittida om morgnarne till commissionen, häldre än sitta där allena, äller emällan kl. 1 och middags tiden, gick jag ofta in på Beckers, där jag ock satte möte med dem jag wille tala, och kunne altså intet annat än då taga 1 tass coffe, ty något borde tagas; men älliest intet; ty jag är ej wan att dricka coffe om morgonerne, utan om äftermiddagen.

Hälsa Fröknerne och lille bror samt Mademoiselle.

jag är
Min K[iära]ste Broders i grafwen
tacksamaste tienare
Carl Linné

Upsala d[en] 11 April
1774

K[onglig] Archiatren och Riddaren
Wählborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is studying botany in the herbarium, which could not be used in a better way.

It seems that Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
would be the most suitable companion for Bäck’s son. When Lindwall gets to Copenhagen, he should send Linnaeus something that shows that he is studying at the university there, and according to the rules for the scholarship he should be away for three years. However, the present rate of exchange does not permit that, so he should not ask for money for the third year until later and then from the foreign university where he is studying then.

When Linnaeus was too early in the morning for the meeting of the Bible committee [Kongliga Bibel-CommissionenKongliga Bibel-Commissionen,
Swedish. The Bible [revision] committee
was set up in 1772.
], he used to go to Becker’s coffee-house. He could also go there between noon and one o’clock, and then he had appointments with people that he wanted to see. All he took was a cup of coffee, nothing else, and he is not used to drinking coffee in the morning but only in the afternoon.

Linnaeus sends his greetings to Bäck’s family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 215-216   p.215  p.216.