Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4996 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 19 May 1774 n.s.
Dated 8/19 Maji 1774. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare

Sedan jag på någon tid, ei tagit mig den äran, at upwakta Herr Archiatern med bref, måtte jag beklaga, at en ganska bedröfwelig händelse, nu förmår mig at skrifwa.

Wår arma Falk är död och det som grufweligare är, har afhändt sig sielf lifwet.

Huru härmed tilgått, wil jag ehuru obehageligit detta ämne kan wara, taga mig frihet at berätta. Förleden wår hade han fattat det beslut, at fara til de warma baden i Grusinien, samma förslag werkstälte han ock sista sommarn med så god werkan för sin hälsa, at han helt munter och frisk der ifrån tilbaka kom. Men på återresan siuknade han å nyo i Casan wid nyårs tiden och har sedan den tiden til början af April ingen ting förtärt, han war hela denna tid plågad af hemorhoidal smärtor, en wecka för döden stöter härtil en feber. Då Apothekarn Georgii wid slutet af Martii kom til Casan fan han honom helt uttorkad, så at ei annat än skin och ben war öfrigt, utur hans ögon skal mycken wildhet lyst, men hans domestiquer hade försäkrat, at sådant länge warat. Då hade Falk redan undwikit alt sällskap, eller rättare ingen kom til honom, efter det märktes, at sådant endast oroade honom. Georgii hade han dock wäl kunnat lida. Tredie gången war Georgii hos ho- nom den 31 Marti, då han fan Falk innestängd, men då Georgii sagt hwem han war, har han låtit up, gifwit sig i samtal med Georgii och efter hand blifwit alt muntrare och muntrare, talt med mycken förnuft, redighet och kall blod om allehanda saker, så at Georgii ingen ting kunnat märka som warit misstänkt. Efter Georgiis bortgång har han gått af och an på golfwet, beständigt yrkat, at hans jägare skulle gå och lägga sig, det denne och änteligen mått göra, men åter infunnit sig kl 4 om morgonen då han än fan honom lefwande. Men en half timma derefter, då pigan bar in Thewatnet, har hon funnit honom kullfallen i sängen utan lif. Under honom låg en rak knif, hwarmed han först giort en öpning i halsen, och en pistol hwarmed han skutit sig til döds, skottet har gått in genom strupen och ut genom nacken, bredewid fans et skålpund krut, hwaraf han förmodeligen nyttiat en del at ladda. Uti sängen har uppå dynorna märkts et ställe, där han gömt pistolen, så at troligit är, det han med detta grufweliga upsåt länge umgått. Sådan war den olyckeliga Falkens bedröfweliga ändalykt.

Den ömhet Herr Archiatern haft för honom, har giort at jag ei trott mig böra förtiga hwarken sielfwa händelsen, ei heller omständigheterna derwid, ehuruwäl jag finner at de måtte oroa Wälborne Herr Archiatern, då de på mig, som ei stod i annan liaison med Falk, än at wara hans landsman, haft ganska starkt intryck. Ehuru en sådan gerning med inga skäl lärer kunna blifwa giltig, förmodar jag dock at få lära wara i en lika ömkanswärd belägenhet som Falk, innan de fatta et så grufweligt beslut. Gud, for hwilkens domstol han är, pröfwar hans gerning efter upsåtet, och menniskor måste lägga handen på munnen.

Wälborne Herr Archiatern torde förmodeligen låta hans broder weta om dess död, men sättet huru det må ske, lärer Herr Archiatern så försigtigt utfinna, at ei han af denna tidning för mycket må blifwa nederslagen. Så snart quarlåtenskapen kommer til Petersburg och alt blifwit fulkomligen utredt, lärer wäl Wettenskaps Academien aflemna den til Swenska Ministerium härstädes, så at den må komma arfwingarne til godo.

Detta året har för wåra expeditioner uti Natural Historien warit olyckeligt, i ty äfwen Prof[essor] Gmelin haft den olyckan at blifwa upsnappad af en liten förste på gräntzen emellan Persien och Georgien några mil ifrån Dorbent, som kallar sig Usisnoi-Chan. Han fordrar af Ryska Kronan både folk och pengar, såsom inlösen af Gmelins person.

Prof[essor] Melander har lofwat, at til Kongl[iga] Wettenskaps Societeten i Upsala ingifwa et litet Problem, som jag en gång uti et bref meddelte, samt föreslå mig til ledamot af samma Societet. I fall han det giort eller giör, smickrar jag mig det hopp, at winna Wälborne Herr Archiaterns benägna förord. Jag har wäl ock en annan afhandling den jag ämnat presentera Kongl[iga] Societeten, men jag lär ei få tid at insända den, för än mot slutet af denna eller början af nästa månad.

Med diupaste wördnad framhärdar
Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
ödmiukaste Tienare
A[nders] J[ohan] Lexell

St: Petersburg d[en] 8/19 Maji 1774.

Pallas resebeskrifning andra delen är nu färdig, den lär förmodeligen innom en månad, komma Herr Archiatern til handa.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 152-153). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 34-35 .