Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5024 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 17 September 1774 n.s.
Dated 6/17 Sept. 1774. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare.

Jag beder at Wälborne herr Archiatern ei räknar mig för mycket til last, at jag icke förr tagit mig den äran, at beswara Dess bref af den 16 Junii. Med yppersta wördnad och tacksamhet emottager jag den hedern Kongl[iga] Societeten i Upsala mig wisat, då den utwaldt mig til dess ledamot, jag tror at jag ingen mer än Herr Archiatern derföre är förbunden, hwilket pålägger mig en ny pligt af erkänsla och wördnad.

Besynnerligit är att Prof[essor] Falks slägt ingen anmälan giordt hos Swenska Legation härstädes om quarlåtenskapen efter honom. I penningar har han lemnat 1700 Rubel, men hans öfriga effecter stego på Auctionen i Casan ei långt öfwer hundrade Rubel, hwilket dock ei är så besynnnerligit emedan man sedermera erfarit, at Apotek[are] Georgii som besörgde om quarlåtenskapen, skingrat en stor del der af.

Prof[essor] Pallas är återkommen, han arbetar nu på tredie delen af sin resa. Men om Gmelin säges det nu med wisshet, at han dödt i fångenskapen d: 20 Julii. Hans papper äro likwäl in salvo, fast til en del icke är i ordning bragte, hwilket han updragit Prof[essor] Gueldenstadt, som är den ende Historicus Naturalis hwilken nu är på resa stadd. Han lär nu wara i Krim.

Med et i morgon afgående fartyg förskickas til Herr Archiatern den nya Tomen af Commentarierna samt 2 och 3 delen af Gmelins resa. Utaf den samma komma ännu twå delar ut såsom fortsättning. Prof[essor] Falks papper skal Laxman få om händer, at igenomse. Jag wil förmoda, at han af ömhet för Falks minne gör det upriktigt, ehuruwäl han eljest det helt nyligen offenteligen ådaga lagt sit tänkesätt emot dem af Swenska Nationen, då han skaffat sin Laborator wid namn Holmberg en Swensk eller rättare Finne ifrån Swenska sidan afsked; utan at Holmberg en gång haft tilfälle, at ådaga lägga sin oskuld. Det har länge sedan warit mig bekant, hwad Laxman tänker om Swerige, som ingalunda passar tilsammans med den complaisance, man honom der wisat.

Med fullkomligaste högaktning och wördnad har jag den äran
at framhäva
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiukaste Tienare
A[nders] J[ohan] Lexell.

S:t Petersburg d[en] 6/17 Sept[embris] 1774.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 154-155). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 36-37 .