Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5033 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 October 1774 n.s.
Dated 1774 d. 24 octob.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

D[octo]r Lindwals fullmächtige war hos mig om des stipendium; jag wiste honom wägen.

Medicus till Helsingfors wet jag ej någon, men i Stockholm lärer man hafwa öfwerflöd.

At Prof[essor] Haartman will hafwa D[octo]r Lindwall till Adjunct, äntel[igen] till Professor. där wid hisnar jag. Han har warit så länge i Min K[iäre] Brors hus och ej kiänner honom nogare. Han är en hiertans god man. En god Practicus kan han blifwa. Men ibland alla M[in] Brors folk woro han den sista jag skulle Votera till Professor.

D[octo]r Ubman får jag ej rätt på. jag giorde honom proposition för ett åhr sedan på Bisk[op] Menanders wägnar, men fick afslag. Hic Mundus illi optimus. jag har låtit söka honom på alla ställen där han plägar holla sig äftermiddagarne, men fåfängt.

Licent[iatus] Böcler lade in hos illustr[issimum] Cancellarium för ett par weckor sedan, såsom Hannibal warit ante portas, att han straxt måtte promoveras, ty han tänkte söka Prosectors sysslan, den ingen annor skulle kunna söka än Promotus Doctor. Här på resolverade illustrissimus att wij straxt mötte promovera honom, hwilket ock skedde, jag undrar om det war allenast ett konstgrep. Kiäre lätt mig wetta om han nu sedermera har inlagt äller om han blefwit upförd på förslag? Kiäre M[in] Bror, glöm det intet.

Hälsa Min lille Broder och Fröknerne.

jag är oafl[åteligen]
Min K[iäre] H[err] Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1774
d[ie] 24 octob[ris]

Kongl[ig] Archiatren, Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Johan Lindwall’sLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
agent had been to see Linnaeus about the scholarship, and Linnaeus had helped him.

Linnaeus does not know who could be suitable to send from Uppsala to Helsingfors as a doctor. There should be quite a few possible persons in Stockholm.

Linnaeus is surprised that Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
wants to see Lindwall as his successor. Haartman, who has been so long acquainted with Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, should know Lindwall better. Lindwall is a good practitioner and a pleasant man, but among all those around Bäck, he would be the last one whom Linnaeus suggested for a professorship.

Linnaeus cannot find Isaac UddmanUddman, Isaac (1731-1781).
Swedish. Doctor of Medicine. Medical
practitioner in Uppsala.
. A year ago, Linnaeus had offered him a position on behalf of Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
, but Uddman had not accepted. He likes Uppsala best. Linnaeus has looked for him in all his usual places, but without result.

Christian Ernst BoeclerBoecler, Christian Ernst
(1742-1774). Swedish. Townphysician,
Uppsala.
had asked to be promoted to doctor at once, since he needed it to apply for the position of prosector. His request was met. However, Linnaeus wonders if that was only a hoax, so Linnaeus asks Bäck if Boecler really has handed in an application or if he has been mentioned as a candidate. Linnaeus is anxious to know.

Linnaeus sends his greetings to Bäck’s children.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 220   p.220.