Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5045 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 15 November 1774 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Skall M[in] K[iäre] B[roder] hafwa någon i sommar åt lille Bror Carl, så fås säkert ingen af Medicis beskedeligare och mildare än Licent[iat] Hallenberg. nog kan han så mycket, att han kan examinera äfter Systemet och de mäste swenske wäxter känna. nog är det wackrast om sommar tiden på Gottland, där äst M[in] Br[oder] wågar [skicka] honom på hafwet. att resa till Pettersburg, tyckes mig det han är noch ett par åhr för ung. At resa omkring sinum botnicum woro wist wärdt att än en gång försöka för hans bröst, men med all den stricta diaeta, som där till fodras, annors blifwer det förgäfwes.

At en sådan resa kostar något, hielper intet M[in] Br[oder] tager ej en styfwer med sig; det som min Bror har öfrigt är ej Min Brors, utan barnens, låna dem; men tänk och på Edra fröknar, och lät dem wädras, ty de blifwa alt för tenellae et tenerae, så att de sedan intet mera tola något, ej sielfwa injurias aëris.

H[err] Camer[er] Cederholm skall jag hafwa i minne om apparancen liknar sig till förslaget. Ingens recommendation giäller mer än Min K[iäre] Broders

jag har altid warit rädd att han skulle staka sig. ingen ting är farligare än en praecox fortuna quae semper reverenter habenda. gif sig tid M[in] Br[oder] få se hur det går. Dies dabit

Hälsa lille Broder Carl och fröknerne.

Råkar Min K[iäre] Br[oder] H[err] Riddaren Roslin som intet har sin make i werlden så war god och fråga, när jag får komma. Tänk han war så unique uti generositet och lofwade aftaga mitt hufwud gratis, då han tager för hwad portrait 7 a 8000 d[a]l[e]r; och det lofwade han mig första gången jag hade lyckan se honom. Gud gifwe han ej ångrade sig. Det woro en orsak för mig att än en gång i min lifstid se Stock[holm].

Ter vale.

Tuus ad cineres

C[arl] Linné

Kongl[ig] Archiatren
Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

If Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
wants a teacher for his son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] next summer, Georg HallenbergHallenberg, Georg (1746-1814).
Swedish. Linnaeus´s student. Mine
physician, Norberg.
will be the most suitable. He can examine a plant according to Linnaeus’s system, and he knows most Swedish species. If Bäck dares to send him on a voyage, Gotland is the most beautiful part during the summer. The boy is still some years too young to go to St Petersburg. It might be good for his lungs to make the tour around the Gulf of Bothnia again, but you must be careful with what he eats.

It does not matter that such a trip will cost some money. Bäck will take nothing with him when he dies, and what is there belongs to the children. However, Bäck should also consider his daughters [Anna Sophia IhreIhre, Anna Sophia (1762-).
Swedish. Married to Albrecht Ihre,
daughter of Anna Charlotta and Abraham
Bäck, sister of Carl Abraham
Bäck and Emerentia Maria
Oxenstierna.
and Emerentia Maria OxenstiernaOxenstierna, Emerentia Maria
(1763-1818). Swedish. Married to Axel
Fredrik Oxenstierna, daughter of Abraham
and Anna Charlotta Bäck, sister of
Carl Abraham Bäck and Anna Sophia
Ihre.
] and let them have some fresh air, so that they do not become so tender and delicate that they cannot stand a thing.

Linnaeus will remember Daniel Casper CederholmCederholm von Schmalensee, Daniel
Casper
(1725-1782). Swedish.
Accountant at the Swedish court of
appeal.
, if he is what he seems to be. Bäck’s recommendations are always to be taken seriously.

Linnaeus has always been afraid that he would begin to stumble. Nothing is more dangerous than an early fortune, for which you should always be humble. Bäck should wait and see.

Linnaeus sends his greetings to Bäck’s son and daughters.

If Bäck sees Alexander RoslinRoslin, Alexander (1718-1793).
Swedish. Portrait painter, who worked
mainly in France. His portrait of
Linnaeus was made in 1775.
, who is unparalleled, Bäck should ask him when he can receive Linnaeus. Roslin had been so generous as to promise to paint Linnaeus’s portrait free of charge, while his normal fee is 7,000 or 8,000 daler. He had promised that at their first meeting. Linnaeus hopes that Roslin does not change his mind. That would give Linnaeus a reason to go to Stockholm once more.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 222-223   p.222  p.223.