Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5064 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1774 n.s.
Dated . Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Änteligen har jag giort mig litet tid att genomse Assess[or] Wahlboms Insectritningar. jag tänkte i förstone att de woro copier af Roesels wärk, ty de woro så like sine originaler, att ingen utom Roesel skulle lätteligen kunnat praestera sådane; men jag ser nu att de äro helt nya original-ritningar, som öfwer dem, han har commune med Roesel, långt öfwerträffa Roesels i accuratess.

jag har aldrig trodt, att någon skolat gjort sig den mödan at föda larverne och drifwa dem till metamorphosin i wårt land; den som wet hwad beswär detta är, kan nogsamt se att det ej är ett, utan flere åhrs arbete. Han har ritat upp larverne både på ryggen och sidorne, att se dem tydligare, som få giort sig beswär, äfwen der larverne ombyta skin äfter åldren. Han har satt ut, på hwilka wäxter hwar funnits och dem de ätit, som warit så mycket äftersökt och utom hwilken kundskap man icke är i stånd att få oeconomiam naturae, och aldrig för än man den fått, är i stånd att sluta något betydande i oeconomia privata. I dessa taflor finnas så många nya Phalaener, som man ej warit i stånd att determinera till sina species, hälst ibland de så kallade Phalaenas rusticas, som med ord näppeligen kunna distingueras.

Sannerligen om detta woro tryckt, skulle jag långt praeferera det för Roesels wärk (:för hwilket han blef Baron:), fast texten ej wore så mångorig som Roesels och de mäste tyskars. Hade jag haft en sådan ritare ifrån den tid jag kom till Professionen, och fått afritat alt det jag uptäckt och beskrefwit, hade jag skolat wist werlden mera än kunnat rätt uptäckas på ett helt seculum af alla Europeiska curioska, men jag har aldrig haft i Upsala en enda, som kunnat rått rita ett enda species; nu är tid framleden. sera parcimonia in fundo; om jag den här äfter kunne få, sero sapiunt phryges.

Stellers beskrifning om Kamtschacka wore artigt att få genomögna; ty steller war en ganska idog observator; och jag borde se henne. Kan M[in] K[iäre] Broder laga att jag finge se henne, högst på 14 dagar, sa war god att giöra det. Om jag hade och kunde hålla en sådan ritare i Upsala, som ass[essor] Walboms, nog woro det artigt att hafwa en figur på de många nya genera, som jag först determinerat i wäxterne, hwilka aldrig någon för mig sedt och af hwilka många utländska, capske, Peruvianiske, aethiopiske &c. sent torde af andre blifwa sedde, att Botanici redigt måtte få kienna dem. Men wåre philosopher bry sig ej om detta Skaparens gräl, därföre är fåfängt narrare fabulam surdis.

jag är
Min K]iäre] H[err] Broders
lydige tienare
Carl Linné

Upsala 1774 d[ie] 2 Decemb[ris]

Walboms insecter har jag fått.

upSUMMARY

Not yet available