Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5069 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 20 January 1775 n.s.
Dated 20. Jan. 1775. Sent from Vapnö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne ock Vidtberömde Herr Archiater ock Professor,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne-Orden.

Då tid ock ålder hos många menniskor utplånar hogkommelsen af gamla bekanta, får jag twärt om årligen ock dageligen glädja mig af nya prof på Herr Archiaterns gamla ock oförändrade ynnest ock godhet mot mig, hwaribland Herr Archiaterns ock Riddarens i går inhändigade gunstiga bref ock hjerteliga nyårsönskan äger ett betydeligt rum. Gifwe Gud, att jag i minsta måtton kunde til Herr Archiaterns nöje, ock Vetenskapens gagn swara mot den gynsamma ock så mycket hedrande tankan Herr Archiatern behagar hysa om mig. Litet felas mig hog der til, fast förmågan är ingalunda swarande deremot. Ock det, som är wärst, att trägna ämbets syslor hindra mig som oftast flera wekor, att ens kasta ögonen på mina små Naturalie- samlingar. Sådana hinder oroa så mycket mer, som jag på långa tiden ej kan uträtta hwad jag föresatt. Det samma förordsakar ock bestörtning hos mig, att jag ej för detta fullgort mitt löfte med en eller Beskrifnings insändande til Kongl[iga] Vetenskaps Societeten öfwer Capska Väkster, då likwäl behagar yttra den största grad af godhet, att wilja hafwa sin lärjunge til Medlen uti det Lärda Sälskap, som genom Dess handaläggning börjat å nyo lysa. Skulle en sådan heder mig hända; ökes dergenom min förbindelse til wördnad, fast jag wågar påstå, det ingen af herr Archiaterns Disciplar hyser den mer oskrymtad ock i högre grad, än jag långt för detta gort.

Jag ser en liten skymt af den fägnad Herr Archiatern haft af den präktiga Naturalie Samlingen från Hans Maij[estä]t. Hwad skulle det icke warit för en härlighet, att fått åtminstone några timmar fägna sig af den synen.

Då konungen skickar Herr Archiatern 4 t[…]betslas; kan från en ringa undersåte ej wäntas i proportion mer än ett par lod; hwilket jag ock med särdeles nöje wärkställer, då jag nu öfwersänder ett med sidsta påst ankommit bref från Doctor Thunberg, hwaruti helt säkert är något rart. Herr Archiatern finner deraf, att Thunbergs wistande blir på Cap til nästa wår, att han der får inhändiga Vexeln.

Jag får äfwen, enligt Thunbergs begäran, den äran öfwersända Beskrifning öfwer Cliffortiae genus ock den förr omskrefna Frutex pinifolius, på hwilken Rhetzii namn är satt, til Herr Archiaterns gunstiga genom seende ock adprobation då jag torde få utbedja mig att sedan wid tilfälle återfå dem. Han anhåller ock, det behagade Herr ändra nomina triwialia på de nya species Cliffortiae efter sina, såsom e[xempli] g[ratia] Cliffortia menthoides, etc. Jag åstundade ock då få weta, om Herr Archiatern fått den frutex som han kallar Retzia, emedan jag drar mig til minnes, att Herr Archiatern berättade sig endast sett honom uti de til Arch[iater] Bäck öfwersända samlingar, då jag torde kunna skaffa ett Specimen deraf til Herr Archiaterns tjänst.

Från Herr Arch[iater] ock Riddaren Bäck hade jag den hugneliga tidning, att Herr Archiatern behagat föredraga Thunberg uti Kongl[iga] Vetenskaps Academien til Ledamot, ock hoppas, att Herr Archiaterns högt gällande förord gör saken mögelig. Sådant är den kraftigaste upmuntran för en peregrinator, som wågar lif ock hälsa för Vetenskapen. Det war ock ordsaken, hwarföre jag skaffade honom in uti Trondhemska Societeten.

Det lagom beskedeligt af både Prof[essor] Pallas ock Gmelin, att de ej upkallat Prof[essor] Falk, fast den förre kunde ursäktas, då han ej hant tilskapa mer än ett genus ock det så upp efter wäggarna. Jag hade ro weta, om Herr Archiatern bibehållit Sparrmans Falkia.

Att Herr Archiatern så länge nödgas wårda mina Örter, beklagar jag. Det är ett fel af min Systerson, som länge sedan i höstas lofwade, att afhämta dem, hwilket Herr Archiatern täcktes gunstigt ursäkta. Nu kommer han in med sin Discipel wid terminens början, då han botar försummelsen.

Thunbergs Flora Capensis är ansenlig, ock skall stiga till 1800, som wil något säga. Förläner Herren honom lifwet, att kunna äfwen i Indien göra så många uptäkter; wore det en stor lycka. Men jag fruktar, att skörden blir mager på Japan, der han ej får komma utom Holländarnes Factorie. För min del hade jag häller önskat, att han wändt sig til Ceylon ock Amboina, då man fått reda på många obegripeligheter hos Rhéde ock Rumphius.

Med fullkomligaste wördnad har jag den äran framhärda
Välborne ock Vidtberömde Herr Archiaterns ock
Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Vapnö d[en] 20. Jan[uarii] 1775 · / ·

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 261-264). [1] [2] [3] [4] [5] [6]