Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5075 • Carl Linnaeus to Arvid Nils Stenbock, 2 January 1775 n.s.
Dated 1775 d 2 januari. Sent from Hammarby (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Troman, tienstgiörade
Cammarherre samt Major och Riddare af
K[onglig] M[ajestets] Swerdsorden

Till Högw[älborne] H[err] Grefwen tager jag min tillflyckt; som har den stora lyckan att få dageligen se och wörda wår allernådige och huldaste Konung, at wid tillfälle aflägga min aldra underdånigste tacksamhet, som jag hwarken sielf understår mig äller tillkommet mig att wåga.

Tänk hans Kongl[ige] Majestet sielf war af den oförlikneliga nåden, att hugna mig uti innersta hiertat med en ofantelig sambling af lefwande wäxter, uti spiritu vini, till 16 stycken anseliga Kistor, inlagde med quistar, blader, blommor och frucht, så friska och lefwande som hade de på stunden warit inlagde och plåkade.

Alla desse rare wäxter, woro ifrån westindien helt wist, och ofelbart närmast Brasilien hamlade. uti indierna wäxa träden i himmelshögd, och öfwerst med sine grenar fläta sig tillsamans som ett tak att giöra skugga för den brännande solen, men nedan till stå de nakna, att ingen kan komma upp till de blomstrande qwistar, utom slafwarna, hwar af händt att ganska få af dem kunnat bekommas af desse blommor för Botanisterne, som i denna sambling funnos allestädes wäxter här woro 180 till antalet, utom 8 av 9 ormar äller insecter, som for ut äro bekante.

Denna dråpeliga sambling fick jag 3 dagar för juhl i en wälsignad stund.

jag har ej kunnat gifwa mig någon ro, en enda timma, innan jag hunnit genom gå dem och beskrifwa de nya wäxter, dem jag i dag, först i dag, kunne absolvera

Aldrig har jag haft så angenäm tid, i all min lefnad. Adrig har någon hans Majest undersåtare i hela riket, haft så kräselig juhl, som jag nu med desse härlige blommor. aldrig har någon Potentat, giort så prächtig collation, som hans K[onglig] Majestet för mig.

Om någonsin H[err] Grewen kan nedlägga min underdånigste tacksamhet in för wår stora, wår nådigste och mildaste Konung, i mitt ställe, så beder jag för alt i werlden giör mig nu årligen detta mildhets prof, men jag fruktar mig praetendera mer af H[err] Grefwen, än jag kan sielf, som sielf ej finner tillräckneliga ord att uttolka den tacksamhet, som min egen siähl brinner.

Får jag lefwa ett par åhr skall jag inskrifwa detta, i de wettenskaps volumer, där tiden ej skall utskrapa sanningen jag är med mycket esteme

Högwälborne H[err] Grefwens
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala Hamarby
1775 d 2 januari

Till Grefwe Arvid Sten bock.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Nils Arvid StenbockStenbock, Arvid Nils
(1738-1782). Swedish. Count,
chamberlain, colonel.
, who as chamberlain sees the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] every day. Linnaeusís errand is to ask Stenbock to forward to the King Linnaeusís thanks for a magnificent gift that Linnaeus has received.

The King has been gracious to send to Linnaeus 16 large boxes containing a large number of specimens of plants, preserved in alcohol. The plants are very well prepared, with leaves, flowers and fruits, so that they seem to be quite freshly picked [these plants came from Carl Gustaf DahlbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlbergís children. Correspondent of
Linnaeus.
in Suriname, who sent them to the natural history cabinet at Drottningholm Palace, but they were sent on to Linnaeus in Uppsala].

The plants are from the West Indies and Brazil, where the trees are very high and shadow the lower parts so that nothing grows there. Since only slaves, i.e. natives, can come up to the tops of the trees and gather specimens, only a few are available to botanists. The number of plant specimens is 180, to which come eight or nine specimens of animals or insects already known to Linnaeus.

Linnaeus received the collection three days before Christmas, and ever since, he has been quite busy investigating it and describing all the plants that were new to him. This work was not finished until the day of this letter.

Linnaeus has never had such an agreeable time in his life, and none of His Majestyís citizens has had such an agreeable Christmas as Linnaeus. Nor has a King given anybody such a great gift as Linnaeus has received with this collection of plants.

Since Linnaeus does not think that he can thank the King properly, he asks Stenbock to do him the great favour of forwarding Linnaeusís thanks to the King in such a way that Stenbock finds convenient. Linnaeus hopes that he does not ask Stenbock for more than he should.

If Linnaeus lives some years more, he will publish his results in scientific publications that will keep the truth regardless of time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Private collection). [1] [2] [3] [4]