Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5076 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 January 1775 n.s.
Dated 1775 d. 1 Januarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre. Riddare.
Min trognaste wän.

Nya åhret påminner mig, at åter aflägga den upprichtigaste tacksamhet för all den gunst M[in] H[erre] täckts städse betyga mig, och för alt dett beswär M[in] H[erre] årligen haft för mig, utom hwilka jag aldeles warit wärnlös; Gud alsmächtig uppehälle M[in] H[erre] wid muntert sinne och frisk kropp intill senasta åldren.

Hans K[onglige] M[ajeste]t skänkte mig 16 stora kistor med inlagde wäxter uti spiritu vini, där de lågo så tydeliga, som hade de warit hämtade på stunden; alla ifrån America australi. Där war oändelig mycket nytt. aldrig har jag så mycket saknat ritare än som nu. Aldrig har jag haft så angenäm juhl, ty jag har desse dagar gått dem noga igenom, och anwändt snart natt och dag uti 10 dagar. Det är otroligt hwad progresser Botaniquen dageligen giör.

jag gratulerar Kongl[iga] Wettenskaps Academien, så länge hon får den lyckan äga M[in] H[erre], som är Academiens sjähl; Gud wet huru det går med henne sedermera. Då saknas först den som henne uppehållit.

Lef länge och säll, all min tid skall jag wara
Min huldaste Herres
ödmiuke och tacksame
tienare
Carl Linné.

Upsala 1775
d[en] 1 Januarii.

upSUMMARY

Linnaeus wishes the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] the best for the New Year and thanks him for the past year.

Linnaeus has from the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] received 16 large chests with plants in spiritu vini from America australi [these plants came from Carl Gustaf DahlbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
in Suriname, who sent them to the natural history cabinet at Drottningholm Palace, but they were sent on to Linnaeus in Uppsala]. They contained a lot of new material. Linnaeus says that he missed a drawer. The Christmas was extremely happy and he had used days and nights to examine the plants.

Linnaeus congratulates the Academy to have the Secretary it has.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 2). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 451-452   p.451  p.452.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 355-356   p.355  p.356.