Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5078 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 February 1775 n.s.
Dated 1775 d. 28 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Redan i lördags voterades till Räntmästare, om nästa Lördag skall det justeras. jag kan försäkra Min Bror, att jag hade ganska swårt att äfterkomma M[in] K[iäre] Br[oder]s befallning, och hade gierna löst mig med p[en]g[a]r, men Min Kiäreste wänn hade befalt mig. jag kan intet ändra mitt votum, ty några andra hafwa conformerat sig med mig; ty skall M[in] K[iäre] B[roder] ursächta mig denna gången; dessutom plägar jag ej ändra mig, utan war nögd med den förra.

Dett giör mig hiertelig ondt, att M[in] Kiäraste Br[oder] begynner blifwa siuklig. Naturen borde wetta att M[in] K[iäre] Br[oder] har än inga ålderdoms åhr och lefwat all sin tid beskedeligt och moderat. jag hoppas därföre att M[in] K[iäre] Br[oder] winner processen; Gud giöre M[in] K[iäre] Br[oder]s dagar många. hwarföre är oedema pedum ?

Det sägs att Fr[u] Rosensten inlagt hos Konungen att Colleg[ii] Medic[i] skall lösa Arch[iater] Rosensteins Bibliotheque; hon har ock tillbudit det Consistorio academico; som torde behålla en dehl. Det sägs hon begiär allenast 42000 d[a]l[e]r för hela; jag tror intet att alt kan kiöpas af wårt nu fattiga Ränterie. nog må H[err] Ass[essor] Stra[n]dberg wetta, att jag är mer för sal[ig] Rosenstens hus än någonsin han sielf.

jag gratulerar Eder till Demonstrator; maken kiänner jag intet. Han är en ganska beskedelig karl.

Det giör mig hierteligen ondt att höra det Br[or] Carl åter haft anstöt af sin Haemoptysi. Gud alsmächtig hielpe honom.

jag borde resa till stockholm på 3 dagar, att skaffa mina barn någre kläder; men nu slår föret upp.

i går fick jag de Geers 5te tome, som är ganska wacker; han hedrar sig framför all noblesse.

i dag hade jag bref från M[agister] Biörnståhl i Utrect; som war widlöftigt.

här har warit marknad med oändelige besök.

jag är till min sista dag

Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 28 febr[uari]

Min H[err] Broders förut recommenderade fick andra rummet på förslaget, om det ej ändras wid justeringen

Kongl[ig] Archiatern
Riddaren af K[ongliga] Nordstjerne orden
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

The decision about the financial officer of the university had been taken the Saturday before. Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he had been unable to vote according to Bäckís recommendation [Daniel Casper Cederholm von SchmalenseeCederholm von Schmalensee, Daniel
Casper
(1725-1782). Swedish.
Accountant at the Swedish court of
appeal.
]. He had talked with other members of the board. Now, Linnaeus could not change his vote [Daniel WickmanWickman, Daniel (1741-1800).
Swedish. Provincial physician,
Filipstad.
], and he asks Bäck to understand and to forgive him for once acting against Bäckís recommendation.

Linnaeus is sorry that Bäck is beginning to suffer from ailments. Bäck is still too young for that. Linnaeus wonders about the cause of the most recent one, oedema in the feet.

There is a rumour that Nils Rosén von RosensteinísRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
widow [Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] has suggested that the Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
should buy von Rosensteinís library. She has also offered it to the University and asked for 42,000 daler for the lot. The university is likely to keep part of it, but it is unlikely that it can buy it all, in its bad financial situation. Zacharias StrandbergStrandberg, Zacharias
(1712-1792). Swedish. Admirality
physician.
should know that Linnaeus is more concerned about von Rosensteinís property than he is himself.

Linnaeus congratulates the Collegium medicum to their new demonstrator.

Linnaeus is sorry that Bäckís son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] has had a new attack of haemoptysis.

Linnaeus ought to go to Stockholm for three days to buy some clothes for his children. However, the weather is changing, so the winter roads are breaking up.

Linnaeus has received the fifth part of Charles De GeerísDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
work [Linnaeus refers to Memoires pour servir a líhistoire des insectesDe Geer, Charles Memoires
pour servir a l'histoire des
insectes
, 8 vol. (Stockholm
1752-1778).
]. It is beautiful.

Linnaeus got a letter from Jacob Jonas BjörnståhlBjörnståhl, Jacob Jonas
(1731-1779). Swedish.
Orientalist. Studied in Uppsala and
attended Linnaeusís lectures. Travelled
in Europe and Asia (1767-1779). Died in
Saloniki, Greece. Correspondent of
Linnaeus.
in Utrecht with much information [presumably Björnståhl to Linnaeus, 8 February 1775Letter L5087].

There has been a market in Uppsala with many visitors.

P.S. Linnaeus reports that the man whom Bäck had recommended as financial officer came second in the ranking, if it is not changed in the approval of the protocol.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 228-229   p.228  p.229.