Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5083 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 16 February 1775 n.s.
Dated 1775 d. 16 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre

jag har länge drögt att sända åter Ass[essor] Wahlboms ritade Phalaener, som äro de wackraste jag någonsin sedt ritade. Kunne K[ongliga] Academien få på detta sättet de mäste Phalaenas suecicas afritade woro det ett owärdeligt wärk för framtiden då dett blefwe fulkomnat, men det är ej sedermera att winna. Det är obegripeligt att han kunnat upföda och metamorphosera så många inom få åhr, det ingen begriper utan den som lagt hand här wid. wore det ej så kalt hade jag skolat satt namn på några odeterminerade, men jag kan ej wistas i mitt spislösa Museo, där jag ej wågar upsätta kakelugn.

jag har hört talas om den nya Wettenskaps societet som anlägges i Lund. jag tror det mästa blifwer uti historia naturali; materia lärer blifwa tillräckelig, genom Rhetzius, Montin, Thunberg, Sparrman, König &c. Wid wår Upsala Societet will man hafwa ledamöter som till hedersposter äro något lysande, fast de in realibus, när observationer skola lefwereras, äro magis mutici quam pisces. Hwad denna nya Societet angår, bör man den ej förachta, som Hamburg giorde Altona. Alterius vires subtrahit alter amor.

Men lätt ej märka, att jag här om talt.

förblifwer
Min Herres
lydigste tienare
C[arl] Linné.

Upsala 1775
d[en] 16 febr[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus returns Johan Gustaf Wahlbom’sWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
drawings of butterflies, which he means are extremely beautiful. He strongly supports the idea of having all Phalaenae suecicae pictured. Linnaeus says that he is impressed by that he has been able to bring up so many in a few years time; Linnaeus would have liked to name some of them, but he can presently not go into his museum because it to cold.

Linnaeus has heard about a new Science Society in Lund [Linnaeus refers to the Royal Physiographic Society in Lund [Kungliga Fysiografiska Sällskapet i LundThe Royal Physiographic Society in
Lund,
Swedish. Kungliga
Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Founded in 1772, and received its Royal
Charter in 1778.
]. Its focus should be on natural history; Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
, Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
, Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
, Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
, Johan Gerhard KönigKönig, Johan Gerhard
(1728-1785). Danish. Physician, born in
Polish Livonia. Private pupil of
Linnaeus in 1757. Visited Iceland. Went
to Tranquebar in India, to Thailand and
Ceylon. He died on his way to Tibet.
Correspondent of Linnaeus.
etc should have enough material. The Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] wants to have some members that bring honour to the Society, although they do not contribute much. This new Society should not be despised like Hamburg did with Altona.

Linnaeus says that his comments should not be spread.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 19). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 453-455   p.453  p.454  p.455.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 356-357   p.356  p.357.