Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5092 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 9 March 1775 n.s.
Dated 9. Mars 1775. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 9. Mars 1775.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl. Nordstierne-Orden,

Det mÿckna beröm som Herr Archiatern behagar lämna mig öfwer min Jnsect- bok förtienar jag wisserligen intet; tÿ jag kiänner nogsamt dess swaghet och ofullkomlighet. Om samma wärk har någon mérite, så har jag därföre att tacka Herr Archiaterns och H[err] De Reaumurs skrifter. – Från min ungdom har jag altid haft lust att betrakta de små kräk, hwaruti Skaparen, som i alt annat, lagt så stora underwärk. Min håg har altid warit, att ransaka Jnsecterne och deras hushållning, och de stunder jag därtill anwändt, har warit för mig de aldra nöjsammaste. – Jag studerade fördenskull strax H[err] De Reaumurs ståteliga Mémoirer i detta ämne, i hwilka jag dock fant mÿcken oordning. Men sedan jag kom hit till Swerige och feck läsa Herr Archiaterns wärk, då feck jag först rätta begrepet om Jnsecterne, och huru de til deras genera och species böra uhrskiljas, som tillförene wore lämnade i största confusion. Herr Archiatern är således och har warit min läro-mästare, som jag uprichtigt bekiänner. Hwad jag således kiänner i Entomologien, det har jag lärd utaf Herr Archiatern.

Jag har nu börjadt med trÿckningen af 6te Tomen, som kommer ätt handla om Diptera; men densamma lärer ej kunna bli färdig förr än nästa winter, will Gud.

Det fägnar mig oändeligen, att Herr Archiaterns hälsa är god, och skulle jag ingen ting högre önska, än att Herr Archiatern med tiden kunde upnå H[err] Fontenelles ålder, Swea Rike och Wetenskaperne till största prÿdnad och nÿtta.

Med all högachtning förblifwer
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiuka tienare
Charles De Geer.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
thinks Linnaeus praises his work about insects much more than it is worth, since he knows its defects. What merit it has is due to the works of Linnaeus and of René-Antoine Ferchault de ReaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
.

From his early age, De Geer has been interested in studying the tiny creatures in which the Creator has made so many miracles. The time he has devoted to the study of the insects and their life has been the most pleasant of his life.

De Geer had started by studying Reaumur’s Mémoires pour servir à l’histoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
, but he found much disorder in them. After returning to Sweden, De Geer got to know Linnaeus’s works, which gave him the right idea about the insects and how they should be divided into genera and species. Formerly, these had been in great disorder. Linnaeus is De Geer’s most important teacher.

De Geer has started the printing of part 6 [De Geer refers to his Memoires pour servir a l’histoire des insectesDe Geer, Charles Memoires
pour servir a l'histoire des
insectes
, 8 vol. (Stockholm
1752-1778).
], which is about diptera. However, the volume will not be finished until next winter, God willing.

De Geer is very glad that Linnaeus is in good health, and he hopes that Linnaeus will reach [Bernard Le Bovier de Fontenelle’sFontenelle, Bernard Le Bovier de
(1657-1757). French. Author. On of the
representatives of the French
"philosophes".
"Perpetual Secretary" to the
Académie des Sciences from 1697
to 1739.
] age . That would be most graceful and useful for the country and for science.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 395-396). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 354   p.354.