Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5095 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 April 1775 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Till reseCamerat har jag utsedt Medicinae studiosum, Candidaten Hedin, curator nation S[moland] som jag tycker M[in] K[iäre] B[roder] skall fägna sig åt.

han är mogen student och stadgad.

Har genomgått philos[ophiae] examen, att facult[as] philosoph[iae] approberat honom så, att den antagit honom som wärdig att blifwa Magister om Han det behagar.

Han hade ärnat nu genomgå examen medicum, men jag [har] obligerat honom wänta till hösten för denna saken.

för 4 åhr sedan hade han sielf Hectique, med hosta, blodhostning, röda kinder wid minsta rörelse, emaciatio &c. jag pålade honom att straxt rida äller crevera. Han red straxt till Skåne, och äfter åter resan igienkom som en annor menniska, helt förändrad, att nu mera intet tekn synes där af, och wälsignar den stund han begynte rida. Han har försökt det med egit exempel; wet Diaeten här wid. aldrig kan M[in] K[iäre] B[roder] få tienligare för lilla Br[or] Carl

Han har lagt sig på Botaniquen och Insecter pro ratione in¬stituti, att han kiänner örter och Insecter, fast han just intet där uti excellerar som stor Botanicus, doch nog af för inländske saker.

Han räknar för winning att blifwa recommendera hos sin Praeses Reg[ii] Coll[egii] Medici.

Han tycker sielf om Ridcuren och har lust se de norre örter och ännu mer få continuera ridande.

Han är tillförlåtelig uti lefwerne och seder et, me judice, den bästa M[in] K[iäre] B[roder] kan få wid hela academien.

Han har ett litet stipendium, som han fruchtar mista, om han reser från academien innan terminen slutas, men jag har lofwat at hålla det öppet för honom, ty jag är Inspector öfwer samma stipendium.

Han skall nu, wid första Maji, praesidera på landskapet, sedan skall jag drifwa på att han kommer så snart mögligt är.

på min ära tro och salighet wet jag ingen bättre och fägnade mig för M[in] K[iäre] Br[oder]s skuld, att jag kunne finna på denna.

jag är
Min Kiäreste H[err] Broders lydigste tienare
C[arl] Linné.

i dag begrafwes handelsman Noring.

Lefwer jag till Medium Maji skall jag nödwändigt wara i stockholm.

1775

Kongl[ig] Archiatren Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has chosen Sven Anders HedinHedin, Sven Anders (1750-1821).
Swedish. Linnaeus´s student.
Provinical physician in Svartsjö
and Drottningholm.
to accompany Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
]. He describes him carefully, both as a student and as to his health.

Hedin had intended to finish his medical studies rather soon, but Linnaeus has persuaded him to postpone that until the autumn.

Hedin himself had phthisis with coughing and other symptoms four years ago, and Linnaeus had ordained him a riding tour or death. Hedin rode to Skåne and back, and he returned as another man, quite recovered, and he blesses the time when he began to ride. So he has experience, knows what to eat, and Bäck will never find a better companion for his son.

Hedin has studied botany and insects and knows enough of the Swedish ones, although he is not a great botanist.

Hedin is flattered by being introduced to the president of the Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
.

Hedin likes riding and is eager to see the northern parts of the country.

Hedin is reliable in his manners and the best one Bäck can find at the University.

Hedin has a small scholarship, which he could lose by going away, but as Linnaeus is inspector of the scholarship, Linnaeus has guaranteed it for him.

Hedin will preside at the meeting of the students’ nation on May 1, and after that, Linnaeus will urge him to go as soon as possible.

Linnaeus repeats once more that Hedin is the best person available.

P.S. 1 Linnaeus writes that Jonas NoringNoring, Jonas (1713-1775).
Swedish. Merchant, Uppsala.
is buried the same day,

P.S. 2 Linnaeus will have to go to Stockholm in the middle of May.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 230-231   p.230  p.231.