Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5097 • Anders Sparrman to Carl Linnaeus, 26 April 1775 n.s.
Dated Dn 26 Aprilis 1775. Sent from Cape of Good Hope (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare,

Vid ankomsten hit för en månad sedan had jag äran att aflägge min skyldigste uppvaktning hos välborne Herr Archiatern genom skrifvelse med ett Holländsk skepp. De Deruti omnämde Frön skola tillställas Hr. Archiatern genom Hr Captain Ekberg och kongl. Vettenskaps Academiens Secretairare. Samt en sort Bönor från Madagaskar genom Hr Directeur Malm i Götheborg. Jag nämde efven i mitt sista att jag qvarblifver i Cap ett åhr på egen Depense under Hopp att slippa en Rheumatisme i händerna medelst de varme Baden, Ämnar Sacrifiera öfriga tider till räsor i landet och Nat. Historien, lyckel; Jag om detta kan retablera hvad hälsan och constitution lidit till Syd. Oaktat besvärligheter och faror så ha vi pursviverat vårt studium Nat: Historien. Vi ha fölgt Hr Archiaterns principia i vårt arbetete och till tacksamhet ofta druckit dess skål inom antarctiska Cirkelen mellan Troperna på åtskil ställen under våra exkursioner på höga berg och i Dälder. Nästa åhr går jag väl till Europa önskade väl den oändel. fägnaden att se Herr Archiatern i Upsala, Men jag vet eij om min student törs dit nu och möta några nya Doctores Med: som fördom förtrodde mig att Undervisa dem i osteologien. De äro lyckeliga som kan skryta af det De fått hatten af den store Linnée hvilken förmån jag finner mig försummat medelst min räsa och tillbjud i Nat:Historien. Hr Archiatr Rosensteins Barnsiukor öfversatte på Engelska af mig och som tryckes snart torde vara mig och till prof att jag eij åsidosatt Medicinen. Om Herr Archiatern hedrat mig med Doctors tittel så hade det kunnat introducera mig i flere bekantskaper och fölgaktel. mera assistance till min pursvite i Nat:Hist. Det lilla förtroende jag vunnit genom nogot practicerande herstedes hjälper eij så mycket som en tom tittel af Doctor skulle gjort till bekantskap och assistance i Nat. Historien, för jag å brist af detta namn går jag miste om en vacker saml. från Madagaskar jag annars skulle fått, kanske efven från Manilla. Enligit Hr Forsters löfte vid mitt engagerande med honom i räsan så lärer Hr. Archiatern få en samling af honom så snart han kommit sig i ordning i London efter hemkomsten. Emedan han förbehållit sig att göra detta siälf så hindrar det mig att för det nervarande medela af det som fallit till min lått. Har äran innesluta mig i Wälborne Hr Archiaterns

Cap. B:Spei Dn 26 Aprilis
1775

Allerödmiukste Tiänare
Andreas Sparrman

[a][a] : MS1 [added in the left margin f.
265v; there is no indication of where it
should be inserted]
P. S. jag nämde efven i mitt sista det Dr Thunberg till min stora skada var gången herifrån. Han skulle annars ha gifvit goda Directioner huru att inrätta resan upp innuti landet. Gud gifve han en gång kom lyckel. tillbakars! Om Hr Archiatern behagar ge mig nogon Special commission att uträtta i Cap så skrifves genom Dr Montin genast hvilken will Sända brefvet genom Holland och då kommer det her i Januarii elr Februarii förty jag lärer vist gå bort innan Swenska skeppet kommer hit.

upSUMMARY

On his arrival at the Cape a month ago Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
wrote a letter to Linnaeus [Sparrman to Linnaeus, 25 March 1775Letter L6099]. The seeds mentioned there will be forwarded to Linnaeus through the agency of Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
and the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
]. Jonas Malm EricssonMalm Ericsson, Jonas
(1718-1775). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
has taken care of a sort of beans from Madagascar. In this letter he also mentioned that he intends to stay in the Cape another year at his own expense hoping to be cured from rheumatism in his hands. He will devote his time to scientific excursions. During the Antarctic expedition they always followed Linnaeus’s principles and often drank to his health.

Next year Sparrman will return to Europe again. He is eagerly looking forward to seeing Linnaeus again in Uppsala. Many of his former student friends are now doctors, the degrees bestowed on them by the great Linnaeus. Because of his journeys Sparrman has lost that opportunity. A proof that Sparrman has not neglected medicine is his translation of Nils Rosén von Rosenstein’sRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
book on Children’s diseases [Sparrman refers to his translation of Underrättelser om barn-sjukdomar och deras bote-medelRosén von Rosenstein, Nils
Underrättelser om
barn-sjukdomar och deras bote-medel:
tilförene styckewis utgifne uti de
små almanachorna, nu samlade,
tilökte och förbättrade
af Nils Rosén von Rosenstein

(Stockholm, 1764).
, The diseases of children, and their remediesRosén von Rosenstein, Nils
The diseases of children, and
their remedies. By [...] Nicholas Rosen
von Rosenstein
, translated by Anders
Sparrman (London, 1776).
]. If Linnaeus had honoured him with a doctor’s degree, it would have opened doors to various Societies. Beacause of the lack of a doctor’s degree he is now missing the opportunity of getting a beautiful collection from Madagascar, and probably one from Manilla.

In accordance with his promise, Johann Reinhold ForsterForster, Johann Reinhold
(1729-1798). German. Naturalist and
voyager. Visited St Petersburg, Moscow,
Saratov and Constantinople before he
went to England. In 1772 he took part in
Cook’s second voyage. Moved to Halle in
1780 to become director of the botanical
garden. Father of Johan Georg Adam
Forster. Correspondent of Linnaeus.
will send collections to Linnaeus from London. Unfortunately, Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
, has left. He could have given Sparrman much good advice for excursions into the interior. If Linnaeus has any wishes, he can write through the intermediary of Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
who will send the letter by way of Holland.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 265). [1] [2]

upEDITIONS

1. “Anders Sparrman to Carolus Linnaeus” (1959), p. 133   p.133.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 265v; there is no indication of where it should be inserted]