Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5098 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 April 1775 n.s.
Dated 1775 d. 19 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

Tusende tack för Min K[iäre] Broders åtskillige bref, äfwen för det senaste af d. 17 hujus.

Tack för så ofta giord gunstig invitation, men huru skall jag wåga beswära M[in] K[iäre] Br[oder] så ofta, som ej en enda gång, och äfter giort löfte will hugna mig med sitt högtönskade besök.

Lille Broders resecamerat är för stadig att rygga sin lofwen. Han har sedt hwad han profiterat af ridande sielf; och hoppas sielf blifwa än mer stadgad, som så anseligen retabiliterades till sin och andras förundras. jag hade honom i dag hos mig och tog löfte af honom.

om jag kan komma till stockholm snart äller först till d[en] 15 Maji wet jag sannerligen icke ännu; lika mycket är det allenast Gud täckes låta oss behålla å ömse sidor hälsan. Kommer jag snart blifwer wistandet i stockholm allenast 2 dagar, men d[en] 16 Maji torde jag blifwa i stockholm 10 à 12 dagar.

nytt utifrån är mycket sälsynt, jag har på hela månaden ej haft 5 à 6 bref.

Hälsa Broder Carl. jag är
Min utwalde K[iäre] Broders
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 19 April

Kongl[ig] Archiatren Riddaren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for several letters, the latest dated April 17 [this letter has not come down to us].

Linnaeus thanks Bäck for his invitation, but Linnaeus is not sure that he dares to accept it since Bäck has never visited Linnaeus in Uppsala, not even after having promised to do so.

Linnaeus assures Bäck that the companion chosen [Sven Anders HedinHedin, Sven Anders (1750-1821).
Swedish. Linnaeus´s student.
Provinical physician in Svartsjö
and Drottningholm.
] for his son Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is quite reliable. He has been helped by riding. Linnaeus had seen him today, and he had confirmed his promise.

Linnaeus is not sure if he can go to Stockholm soon or not until May 15. If he goes soon, it will be for only two days, but from May 15, the stay in Stockholm might be for ten or twelve days.

Linnaeus has had only five or six letters from abroad during the last month.

Linnaeus sends his greetings to Bäck’s son.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 231-232   p.231  p.232.